Deutsch   English   polski  
Deutsch   English   polski  

Informacje

Wiadomości

rss20

XXVIII tom „Rocznika Elbląskiego”
29.01.2019

Pod koniec grudnia 2018 roku, dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta w Elblągu został wydany 28 tom „Rocznika Elbląskiego”. W najnowszym numerze znajduje się osiem artykułów naukowych, a także teksty w kategoriach materiały, recenzje i omówienia oraz kroniki i sprawozdania, tematycznie związane z historią miasta i regionu. Tom zawiera także pośmiertne wspomnienia o historykach, wśród których znaleźli się prof. dr hab. Marian Pawlak (1935-2016), prof. dr hab. Marian Mroczko (1938-2017) oraz zmarły niespodziewanie w minionym roku dr hab. Janusz Hochleitner (1966-2018.

Tom XXVIII zawiera:
1. Artykuły
Wiesław Długokęcki, Stosunki Elbląga z zakonem krzyżackim w XIII-XV w. a przywilej. Kazimierza Jagiellończyka dla Starego Miasta Elbląga z 24 VIII 1457 roku.
Roman Czaja, Grupa rządząca Starego Miasta Elbląga w okresie wojny trzynastoletniej.
Rafał Kubicki, Testamenty mieszkańców Elbląga z drugiej połowy XV w.
Jerzy Sojka, Główne idee teologiczne wittenberskiej Reformacji.
Józef Arno Włodarski,  Przemiany ustrojowo-polityczne na Warmii w latach 1466-1512.
Andrzej Groth, Znaczenie Elbląga dla handlu wiślanego w okresie kryzysów politycznych z lat 1577, 1656 i 1772.
Tomasz Gliniecki, Celebrowanie pamięci wyzwoleńczej w powojennym Elblągu (1945-2015).
Justyna Piekarska, Zwierzęce tropy na cegłach z zamku krzyżackiego w Radzyniu Chełmińskim.
2. Materiały
Daniel Lewandowski , 70 lat Biura Konstrukcyjnego Turbin Parowych w Elblągu.
3. Recenzje i omówienia
Tomasz Gliniecki, Seria wydawnicza Żuławy w 1945 roku, pod redakcją Andrzeja Gąsiorowskiego i Janusza Hochleitnera, Wydawca: Muzeum Stutthof w Sztutowie, Sztutowo 2014, 2015, 2017, ss. 192. (omówienie)
4. Kroniki i sprawozdania
Małgorzata Gizińska, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Elblągu w latach 2008-2016.
Helena Dutkiewicz, Sprawozdanie z konferencji Tworzenie się polskiej państwowości w krzyżackich Prusach. W 550 rocznicę podpisania II pokoju toruńskiego, Elbląg, 16 listopada 2016 r.
Wacław Kulczykowski, Sprawozdanie z konferencji naukowej Dolna Wisła w dziejach Pomorza Gdańskiego do końca XVIII w., Elbląg, 15 listopada 2017 r.
5. Nekrologi
Prof. dr hab. Marian Pawlak – historyk (1935-2016) (Andrzej Groth)
Prof. dr hab. Marian Mroczko – historyk (1938-2017) (Andrzej Groth)
Dr hab. Janusz Hochleitner (1966-2018) (Andrzej Kilanowski)

Książki autorstwa generała brygady Bolesława Michała Nieczuja-Ostrowskiego
01.03.2017

2017 rok w Elblągu jest rokiem poświęconym pamięci gen. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego.

Prezentujemy 4 książki generała brygady Bolesława Michała Nieczuja-Ostrowskiego:

"Drogi miłości Bożej",

"Rzeczpospolita partyzancka. Inspektorat „Maria” w walce",

"Inspektorat AK "Maria" w walce. Z dziejów Inspektoratu Rejonowego "Miś", "Michał, "Maria", ZWZ - ziemi miechowskiej, olkuskiej i pińczowskiej. T. 2. Kryptonim "Michał"-"Maria" (1943-VI.1944) Cz. 1.",

"Inspektorat AK "Maria" w walce. Z dziejów Inspektoratu Rejonowego "Miś", "Michał, "Maria", ZWZ - ziemi miechowskiej, olkuskiej i pińczowskiej. T. 2. Kryptonim "Michał"-"Maria" (1943-VI.1944) Cz. 2.".

XXVII tom „Rocznika Elbląskiego”
08.02.2017

W najnowszym numerze Rocznika Elbląskiego znajduje się dziesięć artykułów naukowych oraz teksty w kategoriach recenzje i omówienia oraz kroniki i sprawozdania. Tom zawiera także wspomnienie o zmarłym w minionym roku historyku i archiwiście dr Stefanie Hartmannie – autorze licznych publikacji na temat historii Prus Królewskich, z „Rocznikiem” związanym poprzez fakt zasiadania w radzie naukowej periodyku. Laudację wygłosi ks. prof. dr hab Wojciech Zawadzki, wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Promocja połączona będzie z dystrybucją nowego tomu. „Rocznik Elbląski” ukazuje się od 1961 r., jest zatem najstarszym elbląskim periodykiem naukowym. Pierwszym redaktorem naukowym „Rocznika” był zmarły w 2012 r. prof. dr hab. Marian Biskup. Obecnie funkcję tę sprawuje prof. dr hab. Andrzej Groth. Czasopismo wydawane jest przez Bibliotekę Elbląską im. C. Norwida przy współpracy z Polskim Towarzystwem Historycznym – Oddział w Elblągu i wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego w Elblągu. Teksty publikowane w „Roczniku” dotyczą historii i dziedzin pokrewnych, w aspekcie terytorialnym koncentrują się na Elblągu i okolicach. Rocznik Elbląski znajduje się na liście B wykazu czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z liczbą 5 punktów.

Tom XXVII zawiera artykuły: Andrzeja Grotha „Dr Stefan Hartmann – archiwista i historyk (1943-2016)”, Wacława Kulczykowskiego „W sprawie najstarszego młyna na Warmii”, Rafała Kubickiego „Mieszkańcy Elbląga wobec klasztoru dominikanów od XIII do początku XVI w.”, Karola Baniaka „Elbląg w polityce wewnętrznej Stefana Batorego”, Rafała Zielonki „Rola Alumnatu Papieskiego w Braniewie w próbach rekatolizacji Skandynawii w XVI i XVII wieku”, Petera Stoldta „Der schwedische König Gustav II Adolf und sein Reichskanzler Axel Oxenstierna. Aus der Elbinger Korrespondenz 1626 bis 1631”, Józefa Arno Włodarskiego „Okupacja Elbląga przez wojska rosyjskie w pierwszym okresie Wielkiej Wojny Północnej (1710-1712)”, Tomasza Glinieckiego „Rajd czołgów przez Elbląg ze stycznia 1945 r. w świetle strat osobowych 31 Brygady Pancernej Armii Czerwonej”, Doroty Jutrzenki-Supryn „Świadectwa wielkie i małe. Rękopisy w zbiorach Biblioteki Elbląskiej – charakterystyka zbioru, badania, konserwacja”, Joanny Sroki „Wieloaspektowe podejście do zabytkowego księgozbioru na przykładzie projektów konserwatorskich realizowanych w Bibliotece Elbląskiej”, Izydora Sobczaka „Sytuacja demograficzna Polski – przeszłość, stan obecny i perspektywy”, Jerzego Domino „Zapiski Zalewskie”, Andrzeja Grotha „Sprawozdanie z konferencji naukowej Życie lokalnych społeczności w Prusach Królewskich wpisane w księgi metrykalne (Elbląg, 29 lutego 2016)”, Joanny Szkolnickiej „Sprawozdanie z sesji naukowej Historische Kommission für ost- und westpreußische Landesforchung i Copernicus-Vereinigung für Geschichte und Landeskunde Westpreussens w Warendorfie (Warendorf, 7-8 maja 2016)”.

50000 publikacji
18.02.2016
Prezentujemy z dumą pięćdziesięciotysięczną publikację Elbląskiej Biblioteki Cyfrowej.
Jest nią najnowszy - 26ty tom "Rocznika Elbląskiego". Zapraszamy do lektury. 
Zakończenie projektu „Rozwój Elbląskiej Biblioteki Cyfrowej, etap III”
29.12.2015

W grudniu tego roku Biblioteka Elbląska im. C. Norwida zakończyła realizację projektu „Rozwój Elbląskiej Biblioteki Cyfrowej, etap III” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach piątej edycji konkursu Programu Wieloletniego Kultura+, priorytet Digitalizacja.

Co zdigitalizowaliśmy:
W ramach projektu zdigitalizowaliśmy, zarchiwizowaliśmy i opublikowaliśmy:
- inkunabuły i postinkunabuły: 33 vol.,
- zbiory kartograficzne: 87 vol.,
- starodruki z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu: 7 vol. (wszystkie dot. Gimnazjum Elbląskiego).

Wśród udostępnionych druków znalazły się dzieła papieży, pedagogów i humanistów: Piusa II,  Bonifacego VIII, Seneki, Alana z Lille, Arystotelesa; Erazma z Rotterdamu, Dionizego z Cato, Owidiusza Lukiana z Samosat, Petrarki, Dionizego z Halikarnasu, Tomasza z Akwinu, Cycerona, św. Magnusa,  św. Augustyna, Breidenbacha, Hieronima ze Strydonu, Albrechta Dürera i in.
Zdigitalizowano część wydań Pisma Świętego, teksty filozoficzne, dzieła papieży, kazania maryjne, żywoty świętych, mowy, listy, wiersze, teksty medyczne, traktaty prawnicze oraz polemiki teologiczne. Ciekawymi publikacjami wydają się być: komentarz do prawa kanonicznego „Klementyny” papieża Klemensa V (Inc.III.24); Pielgrzymka do Ziemi Świętej spisana przez urzędnika arcybiskupstwa mogunckiego Bernharda von Breidenbacha (Inc.III.86) (wolumin bogato ilustrowany – ręcznie malowane drzeworyty); praca o geometrii oraz sztuce pomiaru (nowe podejście twórczości artystycznej Albrechta Dürera) (Inc.III.118); historia odkryć i wynalazków (Inc.II.25); złota legenda Jakuba de Voragine (Inc.III.2); słownik pojęć teologii moralnej (Inc.III.8).
Teksty (w większości pisane po łacinie) wydane w oficynach włoskich i niemieckich (Kolonii, Wenecji, Bazylei, Norymberdze). Niektóre obiekty bogato ozdobione czerwonymi rubrykami, złoconymi inicjałami, kolorowymi drzeworytami. Oprawy pergaminowe i skórzane, z tłoczeniami, klamrami, okuciami, zapinkami i łańcuchami.
Oprócz starych druków (w tym licznych inkunabułów) digitalizacji poddano wydawnictwa kartograficzne (opatrzone pięknymi tablicami miedziorytowymi oraz mapami świata starożytnego); plany miast; mapy; tablice; atlasy oraz dokumenty geograficzne. Wartymi polecenia są m.in.: ilustrowane kompendium na temat dziewiętnastowiecznej Francji (KA 9/1); zbiór 9 planów i widoków miast z różnych dzieł XVII w. (KA 43); zbiór 8 planów miast, bitew i oblężeń z XVII i XVIII w. (KA 45); prospekt turystyczny – reklamujący Elbląg i okolice (KM 17); plan starożytnego Rzymu (KM 8); kolorowa składana mapa Europy (KM 11) i wiele innych.

Co kupiliśmy:
UPS Emerson Liebert ITA 2x20kVA – urządzenie stanowi ochronę dla sprzętów elektronicznych przed różnego rodzaju zakłóceniami, które wywołane są między innymi awariami zasilania, spadkami napięcia czy też przepięciami lub zniekształceniami.
QNAP TS-EC2480U-RP  –  dysk sieciowy NAS do przechowywania danych.
Ponadto zakupiliśmy szafę serwerową dla biblioteki taśmowej, switch, oprogramowanie do obróbki OCR, klimatyzator, taśmy do biblioteki taśmowej oraz wykonaliśmy kopię taśm zapełnionych zdigitalizowanymi obiektami.

Termin realizacji zadania: 01.06.2015 r. - 31.12.2015 r.

Projekt „Rozwój Elbląskiej Biblioteki Cyfrowej, etap 3” otrzymał dofinansowanie w kwocie 224 326 zł.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego Kultura+, priorytet Digitalizacja.Rozwój Elbląskiej Biblioteki Cyfrowej, etap III
12.06.2015
1 czerwca 2015 r. rozpoczęliśmy realizację projektu "Rozwój Elbląskiej Biblioteki Cyfrowej, etap III" w ramach Programu Wieloletniego Kultura+, Priorytet „Digitalizacja”.

Zbiór poddany digitalizacji:
- inkunabuły i postinkunabuły (druki z lat 1471-1507),m. in. druki o żywotach świętych; biblie; dzieła Tomasza z Akwinu;
- zbiory kartograficzne (druki z lat 1613-1942),mi. in. regionalne: plany Elbląga z 1544 oraz 1626 r.; Gdańska, Torunia,
- starodruki (druki z Muzeum Archeologiczno Historycznegow Elblągu z lat 1654-1769), wszystkie dot. Gimnazjum Elbląskiego.

Nazwa wniosku: Rozwój Elbląskiej Biblioteki Cyfrowej, etap III. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach Wieloletniego programu rządowego KULTURA+, priorytet digitalizacja.Zakończenie projektu „Rozwój Elbląskiej Biblioteki Cyfrowej, etap II”
29.05.2015

W maju tego roku Biblioteka Elbląska im. C. Norwida zakończyła realizację projektu „Rozwój Elbląskiej Biblioteki Cyfrowej, etap II” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach czwartej edycji konkursu Programu Wieloletniego Kultura+, priorytet Digitalizacja.

Co zdigitalizowaliśmy
     W ramach projektu zdigitalizowaliśmy, zarchiwizowaliśmy i opublikowaliśmy: 425 poloników XVI-wiecznych oraz 274 poloników XVII-wiecznych; wykonaliśmy ponad 86 tys. skanów.
     
     Kolekcja druków szesnasto- i siedemnastowiecznych obejmuje w większości teksty wydane w języku łacińskim i niemieckim, niemniej trafiają się druki w języku polskim, m.in. autorstwa Piotra Skargi – polskiego księdza, jezuity, i pisarza, nadwornego kaznodziei Zygmunta III Wazy – tekst skierowany przeciw innowiercom, zwłaszcza przeciw uchwalonej w 1573 roku Konfederacji Warszawskiej. (Pol.6.II.247). W kolekcji znajdują się druki wydane na okoliczność zawarcia związków małżeńskich, druki funeralne, panegiryki, poezja, traktaty medyczne, astronomiczne, polemiki z dziedziny prawa, dysertacje etc. Na uwagę zasługują elbingensia, m. in. zbiór łacińskich elegii Elbingensis Elegiarum autorstwa Andreasa Münztera, jak również znaki proweniencyjne w postaci głównie zapisek rękopiśmiennych, wskazujących na właścicieli książek z kręgu elit urzędniczych lub związanych z elbląskim Gimnazjum Akademickim (pierwszej tego typu szkoły w Prusach Królewskich). Interesującym drukiem jest kompendium wiedzy z zakresu prawa opracowane przez elbląskiego prawnika Jacobusa Schultesa (sygn.Pol.7.III.108). Wspomnieć należy o pierwszej wydrukowanej w Elblągu poezji okolicznościowej (sygn. Pol.7.II.787) – wierszach na okoliczność zaślubin Balthazara Sturmera i Reginy Trunk. W jednym ze zbiorów (sygn. Pol.6.II.1352) znalazły się wiersze późniejszego teologa, poety, bibliofila z Elbląga – Samuela Meienreisa. Z kolei elbląski diakon i poeta Paul Kluge podejmował tematy religijne, czego przykładem jest oda na Zmartwychwstanie (sygn. Pol.6.II.1353). Autorem rozprawy o trudnościach w oddychaniu (sygn. Pol.6.II.505) jest natomiast praktykujący w Elblągu lekarz Christian Sendel. Wśród zdigitalizowanych druków znalazły się rozprawy wielu wybitnych uczonych tamtych czasów, prezentujące ówczesne poglądy i stan wiedzy, m.in. wielotomowa kronika historyczna wydana pod wspólnym tytułem "Theatri Europaei", sygn. Pol.7.III.244/2-Pol.7.III.244/16. Tekst jest uzupełniony ponad 720 miedziorytniczymi ilustracjami. Dzieło, zarówno w swojej warstwie tekstowej, jak i ikonograficznej jest również dowodem rodzenia się pojęcia Europy jako wspólnoty geograficzno-historyczno-kulturowej. W druku (sygn. Pol.6.II.209) Jana ze Stobnicy tekst uzupełniono tablicami z obliczeniami oraz rycinami drzeworytowymi, m.in. astrolabium. Wśród zdigitalizowanych pozycji czytelnik odnajdzie księgi oprawione w papier, skórę, pergamin, z licznymi zdobieniami: złocenia, tłoczenia ślepe, okucia, wiązania skórzane, zapinki itp. Duża część zbioru to druki współoprawne (klocki introligatorskie), które oprawiane w jeden wolumin zmniejszały koszty wydania książki. W 2010 r. druki poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.
     
     Co ulepszyliśmy

     Nowy wygląd zyskał Elbląski Wortal Historyczny, gdzie od roku 2008 prezentowane są opracowania dotyczące zdigitalizowanych zbiorów Biblioteki Elbląskiej i artykuły na temat historii naszego miasta. Zmianom uległ m.in. sposób prezentacji treści. Powstała również wersja mobilna wortalu.
     
     Elbląski Wortal Historyczny to strona, na której oprócz opisów zdigitalizowanych zbiorów zabytkowych Biblioteki Elbląskiej, znaleźć można artykuły dotyczące historii naszego miasta. Wśród ich autorów są m.in.: profesorowie historii – Andrzej Groth i Wiesław Długokęcki. Dowiedzieć się z niej można np., jaką historię ma herb miasta Elbląga, jak w średniowiecznym Elblągu funkcjonowała opieka społeczna, kim byli Emil Siede czy Johanne Satori-Neumann.
     
     Zapraszamy do korzystania i współtworzenia wortalu! Chętnych do publikowaniu artykułów na wortalu, prosimy o kontakt: Elbląska Biblioteka Cyfrowa tel. 55 625 60 27.
     
     Nowy wygląd zyskała również Elbląska Biblioteka Cyfrowa, gdzie od roku 2008 publikowane są zdigitalizowane zbiory zabytkowe Biblioteki Elbląskiej. Obecnie znajduje się w niej blisko 48 tys. publikacji, z czego 90 proc. znajduje się w domenie publicznej.
     
     Co kupiliśmy

     Zakupiliśmy bibliotekę taśmową o pojemności 100TB przeznaczoną do długotrwałej i bezpiecznej archiwizacji zdigitalizowanych zbiorów. Wszystkie skany w formacie bezstratnym tif (wykonane od 2008 roku – czyli od momentu uruchomienia pracowni digitalizacji) trafiły do biblioteki taśmowej. Druga kopia plików znajduje się na dyskach sieciowych.
     
     Zakupiliśmy również serwer dla oprogramowania dlibra (na którym działa Elbląska Biblioteka Cyfrowa). W celu poprawy funkcjonalności i niezawodności katalogu elektronicznego Elbląska Biblioteka Cyfrowa, nastąpiło rozdzielenie usług oprogramowania dlibra na 3 serwery. Ponadto nowy serwer zapewnił wystarczającą pojemność dla publikowanych zbiorów na co najmniej 5 lat.
     
     Termin realizacji zadania: 15.07.2014 r.-31.05.2015 r.
     
     Projekt „Rozwój Elbląskiej Biblioteki Cyfrowej, etap 2” otrzymał dofinansowanie 324 095 zł, w tym 79 295 zł na koszty bieżące oraz 244 800 zł na koszty inwestycyjne.

      Jednocześnie pragniemy poinformować, że w kwietniu tego roku w ramach tego samego programu udało nam się otrzymać dofinansowanie na kontynuację rozpoczętych działań i realizację projektu Rozwój Elbląskiej Biblioteki Cyfrowej, etap III.
     
     Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego Kultura+, priorytet Digitalizacja.


Elbląski Wortal Historyczny w nowej odsłonie
13.05.2015

Nowy wygląd zyskał Elbląski Wortal Historyczny, gdzie od roku 2008 prezentowane są opracowania dotyczące zdigitalizowanych zbiorów Biblioteki Elbląskiej i artykuły na temat historii naszego miasta. Zmianom uległ m.in. sposób prezentacji treści. Powstała również wersja mobilna wortalu. Zapraszamy do odwiedzania!

Elbląski Wortal Historyczny to strona, na której oprócz opisów zdigitalizowanych zbiorów zabytkowych Biblioteki Elbląskiej, znaleźć można artykuły dotyczące historii naszego miasta. Wśród ich autorów są m.in.: Andrzej Groth, Wiesław Długokęcki, Janusz Charytoniuk, Lech Słodownik, Edward Jaremczuk, Elżbieta Paprocka, Joanna Szkolnicka, Helena Dutkiewicz, Elżbieta Lewandowska, Marek Andrzejewski i inni. Dowiedzieć się z niej można np., jaką historię ma herb miasta Elbląga, jak w średniowiecznym Elblągu funkcjonowała opieka społeczna, kim byli Emil Siede czy Johanne Satori-Neumann. Zapraszamy do korzystania i współtworzenia wortalu! Chętnych do publikowaniu artykułów na wortalu, prosimy o kontakt: Elbląska Biblioteka Cyfrowa tel.: (55) 625 60 15.

Dla miłośników historii naszego miasta przygotowaliśmy też niespodziankę: kolekcję zakładek do książek z wizerunkami znanych elblążan. Na początek: Johanne Satori-Neumann, Ferdinand Gottlob Schichau, Henryk Nitschmann. Są one dostępne w Bibliotece Elbląskiej.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego Kultura+ priorytet Digitalizacja
Rozwój Elbląskiej Biblioteki Cyfrowej, etap III
09.04.2015

Pragniemy poinformować, iż w dniu 9 kwietnia 2015 r. zostały ogłoszone wyniki V naboru wniosków do Programu Wieloletniego Kultura+, Priorytet „Digitalizacja”. Dotację na realizację projektów digitalizacyjnych uzyskało 26 instytucji. Wśród nich na dziesiątym miejscu znalazła się Biblioteka Elbląska im. C. Norwida.

Celem głównym Priorytetu „Digitalizacja” jest poszerzenie i ułatwienie dostępu do cyfrowych zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego (w tym mniejszości narodowych i etnicznych) za pośrednictwem Internetu dla mieszkańców Polski, zwłaszcza wsi i małych miast. Łączna kwota dofinansowania wynosi 8 432 268 mln zł.

Kwota dofinansowania, którą otrzymała Biblioteka Elbląska im. C. Norwida wynosi 224 326 zł. Celem projektu jest digitalizacja i udostępnienie za pośrednictwem internetu inkunabułów, postinkunabułów, starodruków i zbiorów kartograficznych oraz tworzenie infrastruktury dla ich przechowywania w formie cyfrowej. W ramach zadania nawiązaliśmy współpracę z Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu.

Nazwa wniosku: Rozwój Elbląskiej Biblioteki Cyfrowej, etap III. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach Wieloletniego programu rządowego KULTURA+, priorytet digitalizacja.
Digitalizacja XVI i XVII-wiecznych poloników
29.08.2014
Projekt zgłoszony przez Bibliotekę Elbląską im. C. Norwida pt. „Rozwój Elbląskiej Biblioteki Cyfrowej, etap 2”, w ramach czwartej edycji konkursu Programu Wieloletniego Kultura+, priorytet Digitalizacja, otrzymał dofinansowanie 324 095 zł, w tym 79 295 zł na koszty bieżące oraz 244 800 zł na koszty inwestycyjne.

W ramach projektu zostaną zdigitalizowane pozostałe poloniki XVII-wieczne (nie ujęte w projekcie z roku 2013 pt. Rozwój Elbląskiej Biblioteki Cyfrowej) oraz część zbioru poloników XVI-wiecznych.

Kolekcja druków szesnastowiecznych obejmuje w większości druki w języku łacińskim i niemieckim. Pod względem tematycznym druki dotyczą głównie kwestii religijnych i teologicznych – są to na przykład polemiki niemieckich teologów protestanckich, będące świadectwem zajadłych sporów toczonych przez zwolenników różnych odłamów młodego ruchu reformacyjnego, jak również prawnych i politycznych (m. in. opis wojny trzynastoletniej -  Historia und einfeltige Beschreibung des grossen dreizehenjerigen Kriegs in Preussen), będąc odzwierciedleniem burzliwych dziejów krajów europejskich w XVI w.

 Na uwagę zasługują elbingensia, m. in. zbiór łacińskich elegii Elbingensis Elegiarum autorstwa Andreasa Münztera, jak również znaki proweniencyjne w postaci głównie zapisek rękopiśmiennych, wskazujących na właścicieli książek z kręgu elit urzędniczych lub związanych z elbląskim Gimnazjum Akademickim – pierwszą tego typu szkołą w Prusach Królewskich. Ciekawostkami są niewątpliwie druki medyczne autorstwa m. in. Johanna von Schrötera i Martinusa Chmielnika.

Wyłonione książki są też świadectwem stosowanych wówczas technik introligatorskich i ilustratorskich – w ilustracji widać wpływy znanych artystów - Dürera, Holbeina, Cranacha,  Burgkmaira, jeśli chodzi o technikę dominuje wciąż drzeworyt, choć coraz większą popularność zyskuje miedzioryt, doceniony zwłaszcza przy sporządzaniu map.

Digitalizowane XVI i XVII w. poloniki należą do domeny publicznej i będą dostępne bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych na stronach www Elbląskiej Biblioteki Cyfrowej.Podsumowanie projektu w ramach Wieloletniego Programu Rządowego KULTURA+
30.06.2014

W czerwcu 2014 roku Biblioteka Elbląska zakończyła realizację zadania, w ramach Wieloletniego Programu Rządowego KULTURA+, polegającego na digitalizacji i udostępnianiu XVII-wiecznych poloników.

Wykonano ponad 100 tys. skanów oraz opracowano 870 publikacji. Zbiory po zeskanowaniu poddano obróbce OCR i udostępniono za darmo na stronach Elbląskiej Biblioteki Cyfrowej.

Tematyka XVII-wiecznych poloników dotyczy historii, teologii, prawa i politologii, są też pojedyncze druki z matematyki, medycyny, zielniki, kalendarze.

Wszystkie dotychczas zdigitalizowane poloniki dostępne są pod poniższymi linkami:

polonika XVI-wieczne:

http://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/dlibra/publication?id=48210&tab=3

polonika XVII-wieczne:

http://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/dlibra/publication?id=47855&tab=3

polonika XVIII-wieczne:

http://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/dlibra/publication?id=47906&tab=3

 Na realizację przyznano dotację ze środków Programu Wieloletniego Kultura+ 340 464 zł, w tym 65 468 zł na koszty bieżące oraz 274 996 zł na koszty inwestycyjne.

W ramach Wieloletniego Programu Rządowego KULTURA+, polegającego na tworzeniu infrastruktury technicznej dla zasobów cyfrowych, zakupiono: skaner półautomatyczny A2 z kołyską typu V firmy Qidenus, urządzenie sieciowe QNAP, zasilacz awaryjny UPS, szafę Rack z wposażeniem, urządzenie sieciowe SWITCH, pamięć przenośną, konsolę LCD 17' z przełącznikiem KVM.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego Kultura+


Digitalizacja XVII-wiecznych poloników
30.08.2013

W latach 2013-2014 Biblioteka Elbląska będzie realizowała zadanie, w ramach Wieloletniego Programu Rządowego KULTURA+, polegające na digitalizacji i udostępnianiu zasobów kultury i dziedzictwa narodowego oraz tworzeniu infrastruktury technicznej dla zasobów cyfrowych.

Na jego realizację przyznano dotację ze środków PW Kultura+ 340 464 zł, w tym 65 468 zł na koszty bieżące oraz 274 996 zł na koszty inwestycyjne.

Zbiór poddany digitalizacji w ramach projektu to 160 vol. XVII-wiecznych poloników (nr inw. 1462 – 1621), których tematyka dotyczy historii, teologii, prawa i politologii, są też pojedyncze druki z matematyki, medycyny, zielniki, kalendarze.

W wyłonionym zbiorze znajdują się tak cenne pozycje, jak Zielnik herbarzem z ięzyka łacińskiego zowią Szymona Syreniusza – pięknie ilustrowany zabytek, będący kamieniem milowym w rozwoju ówczesnej botaniki i medycyny (w „Roczniku Elbląskim”, t. XXIV, 2012 znajdują się aż dwa artykuły dotyczącego egzemplarza zielnika ze zbiorów Biblioteki Elbląskiej). Na szczególną uwagę zasługują pozycje związane z Elblągiem i okolicami za sprawą swoich twórców, którymi byli m. in. Jan Amos Comenius (Komeński) – wybitny czeski pedagog i myśliciel, przebywający w Elblągu w latach 1642-1648, Joachim Pastorius (1611-1681) – historyk, medyk, poeta, wykładający przez pewien czas w Elbląskim Gimnazjum, rektor tegoż gimnazjum Jan Mylius (1557-1630) czy też poeta, twórca epigramatów Fryderyk Zamehl.

Digitalizowane XVII w. poloniki należą do domeny publicznej i będą dostępne bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych na stronach www Elbląskiej Biblioteki Cyfrowej.

Digitalizacja i udostępnianie zbiorów zabytkowych Biblioteki Elbląskiej odbywa się nieprzerwanie od 2008 roku. Publikacje (prawie 40 tys., 1,3 miliona skanów) dostępne są na stronach Elbląskiej Biblioteki Cyfrowej, a opracowania tychże publikacji na Elbląskim Wortalu Historycznym.

 

Dofinansowano ze środków PW Kultura+Informacja dla Czytelników dotycząca digitalizacji zabytkowego księgozbioru
25.05.2011
 Zbiory zabytkowe Biblioteki Elbląskiej, liczące ponad 55 tys. woluminów, można przeszukiwać w katalogu on-line dostępnym pod adresem http://www.elblag-mbp.sowwwa.pl/sowacgi.php?KatID=1 Jeżeli w naszych zbiorach znajdują się interesujące Was pozycje, które nie zostały jeszcze zdigitalizowane, a przydatne byłyby do celów naukowych bądź innych, prosimy o kontakt z działem Elbląska Biblioteka Internetowa (ebi@bibliotekaelblaska.pl). Postaramy się je dla Was zeskanować i opublikować na stronach Elbląskiej Biblioteki Cyfrowej (o ile stan zachowania bądź posiadany sprzęt pozwolą nam na to). 
Przeglądarka dokumentów DjVu
27.12.2010
Do poprawnego przeglądania treści publikacji zalecamy zainstalować przeglądarkę DjVu. Pobrać ją można ze strony http://www.djvu.com.pl/download.php. Należy pamiętać o zaznaczeniu sposobu wyświetlania treści: mam już zainstalowaną odpowiednią wtyczkę (pozostaw obsługę przeglądarce).
Nowiny i ciekawostki EBI do zobaczenia na Facebook
26.08.2010

Dołączyliśmy do portalu społecznościowego Facebook. Będziemy tam na bieżąco informować o postępach naszych prac oraz umieszczać ciekawostki z zdigitalizowanych materiałów.10 000 publikacji w EBI
25.08.2010
Elbinger Jahrbuch periodyk naukowy wydawany przez Elbinger Altertumsgesellschaft w latach 1919 – 1941. Zawierał artykuły z zakresu historii, archeologii, etnografii i kultury, choć zdarzały się też artykuły z innych dziedzin oraz artykuły okolicznościowe (np. jubileuszowe, wspomnieniowe), sprawozdania z działalności Towarzystwa. Zeszyt 9/1931 zawiera następujące artykuły: „O najstarszej dolnoniemieckiej kamienicy na obszarze pod panowaniem Zakonu Krzyżackiego”, „Szwedzkie wytłoczenia monet na terenie Elbląga za czasów króla Gustawa Adolfa II i królowej Krystyny (1626-1635)”, „Przyczynki do statystyki ludnościowej Elbląga w trzech ostatnich stuleciach”, „Pieczęcie, herby i flagi elbląskie” oraz przyczynek do biografii elbląskiego miedziorytnika Johanna Friedricha Enders’a (Endersch’a), sprawozdania z działalności Elbinger Altertumsgesellschaft oraz doniesienie o ponownym otwarciu dla publiczności Muzeum Miejskiego.
Rozbudowa infrastruktury Elbląskiej Biblioteki Internetowej
14.07.2010
W 2010 roku Biblioteka Elbląska im. C. Norwida realizuje projekt Rozbudowa infrastruktury Elbląskiej Biblioteki Internetowej dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego celem jest rozbudowa infrastruktury digitalizacyjnej Biblioteki. Ze względu na dotychczasową efektywność prowadzonych prac digitalizacyjnych, Biblioteka Elbląska musi zwiększyć pojemność i bezpieczeństwo urządzeń do przechowywania danych.

Obecnie Elbląska Biblioteka Cyfrowa funkcjonująca od czerwca 2008 roku, plasuje się na 13. miejscu pod względem ilości wprowadzanych publikacji w porównaniu do innych bibliotek cyfrowych (wg rankingu Federacji Bibliotek Cyfrowych).
W Bibliotece Elbląskiej na przestrzeni czterech wieków zostały zgromadzone okazałe kolekcje zbiorów zabytkowych (55 000 woluminów), na które składają się m.in. jedyne zachowane egzemplarze tytułów prasowych na terenie naszego kraju z lat 1800-1941. Od roku 2008 Biblioteka Elbląska sukcesywnie je digitalizuje i bezpłatnie udostępnia wszystkim krajowym i zagranicznym użytkownikom Internetu przy wykorzystaniu systemu dLibra. Prawa autorskie do tychże dokumentów wygasły.

W ramach projektu zakupiono między innymi następujące urządzenia do masowego przechowywania i udostępniania danych: serwer do systemu dLibra, dyski sieciowe (razem 48 TB pojemności), szafę serwerową, switch gigabit 24 porty, specjalistyczną klimatyzację do pomieszczenia przechowywania serwerów i dysków sieciowych.
W 2010 roku Elbląska Biblioteka Internetowa udostępni bezpłatnie w formie cyfrowej użytkownikom Internetu 2.773 numerów unikatowej prasy regionalnej z lat 1884-1941, które będą trwale przechowywane w bezstratnych formatach.

Digitalizacji zostaną poddane następujące tytuły prasowe:

  • Altpreussische Zeitung. „Altpreussische Zeitung und Anzeiger für Stadt und Land”  była organem elbląskich demokratów. Gazeta liczyła 4 strony, a ukazywała się od wtorku do niedzieli, nakład osiągnął 11000 egzemplarzy. Zamieszczała aktualne informacje ze świata i wiadomości lokalne oraz informacje z Malborka i Ostródy, gdzie posiadała swoje filie. Ważną stroną gazety były reklamy, zapowiadające spektakle teatralne i koncerty muzyczne. W pierwszych latach ukazywania się gazety dołączano dodatek specjalny „Der Hausfreund. Tägliche Beilage zur „Altpreussischen Zeitung”. Czytelników gazety przyciągać  miały również dodatki : „Illustriertes Unterhaltungsblatt“ ; „Illustriertes Sonntags-Blatt“ ; „Frauen-Heim“ i „Landwirtschaftliche Mittheilungen“. Gratisbeilage der Altpreußischen Zeitung“ w których m.in. panie i gospodynie znaleźć mogły przepisy kulinarne, zapowiedzi literackie oraz powieści w odcinkach. (Gazeta zmieniała swoją nazwę – np. od nr 297/1895 r. zmienia nazwę na „Altpreußische Zeitung : Elbinger Tageblatt”).
  • Elbinger Jahrbuch. Periodyk naukowy wydawany w latach 1919-1941. Zawierał artykuły z zakresu historii, archeologii, etnografii i kultury, choć zdarzały się też artykuły z innych dziedzin oraz artykuły okolicznościowe (np. jubileuszowe, wspomnieniowe), sprawozdania z działalności Towarzystwa.
  • Elbinger Tageblatt. Nakład dziennika w 1928 roku wynosił około 7 tysięcy egzemplarzy. Naczelnym redaktorem i wydawcą pisma był Alfred Seifert. Do roku 1933 pełny tytuł brzmiał Elbinger Tageblatt. Tolkemiter Stadtblat, a później Elbinger Tageblatt. Westpreussische Rundschau. Tolkemter Stadtblatt. Dziennik posiadał dodatki Elbinger Erzähler, Elbinger Heimatblatt, na łamach których publikowano wiersze i artykuły dotyczące Elbląga i okolic. W pierwszym okresie swojego istnienia dziennik liczył 4 strony objętości, później 8, a wydanie weekendowe wzbogacono dodatkiem o charakterze rozrywkowym. Od początku lat trzydziestych można było spotkać coraz częściej dodawane zdjęcia. Artykuły zamieszczane w gazecie sympatyzowały z nazistami, pojawiały się również publikacje o zabarwieniu antysemickim. Gazeta posiadała swój punkt kolportażu także w Sztumie. Elbinger Tageblatt to dziennik, który wśród pism wschodniopruskich zachowywał się najbardziej agresywnie w stosunku do Polski.
  • Westpreussische Zeitung. Pierwszy numer tego organu propagandowego NSDAP ukazał się 1 listopada 1933 roku. W pierwszych miesiącach pismo prenumerowało od 3.000 do 4.000 osób. W następnych latach liczba czytelników prenumerujących wykazywała tendencję rosnącą, a w 1936 roku osiągnęła 15.000 osób czytających. Rok 1939 to nakład prawie 24.000 i ustępował tylko Elbinger Zeitung. Mimo wysiłków nie udało się uzyskać miana największej gazety Elbląga, na co decydujący wpływ miało niezbyt atrakcyjne jej redagowanie. Gazeta była przez lokalne władze dość wyraźnie faworyzowana. Pierwszym naczelnym redaktorem został Hermann Jungreuthmayer, jego następcami byli Robert Burnus, Horst Düring, Reinhard Thimm. W ostatnim okresie istnienia pismem kierował Carl-Hermann Vogt. Trudności wojenne i restrykcje w dostawach papieru dały się odczuć na elbląskim rynku prasowym. Od  1 kwietnia 1943 roku zamiast Elbinger Zeitung oraz Westpreussische Zeitung zaczęło ukazywać się już tylko jedno pismo o nazwie Neue Elbinger Zeitung (które zaprzestano wydawać w pierwszych dniach lutego 1945 roku).


Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Program operacyjny Zasoby cyfrowe. Digitalizacja materiałów bibliotecznych

Całkowity koszt projektu wynosi 173.800 złElbląska Biblioteka Cyfrowa w Europeanie
14.12.2009
Od dnia 12 grudnia 2009 roku zasoby Elbląskiej Biblioteki Cyfrowej są dostępne w Europejskiej Bibliotece Cyfrowej - Europeana.
Projekt "Rozbudowa elektronicznego systemu informacji Biblioteki Elbląskiej. Utworzenie elektronicznego katalogu prasy regionalnej od 1800 do 1941 roku." Program operacyjny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Mecenat 2009
11.08.2009
Biblioteka Elbląska w roku 2009 w ramach projektu zdigitalizuje następujące tytuły prasowe:

1. Elbinger Neueste Nachrichten
- prawdopodobnie ukazywało się od Wiosny Ludów (1848 r.) do 1915 roku. Gazeta w pierwszym okresie nosiła nazwę "Altpreussische Zeitung" i była organem elbląskich demokratów. Gazeta liczyła 4 strony, a ukazywała się od poniedziałku do niedzieli, nakład osiągnął 11000 egzemplarzy. Zamieszczała aktualne informacje ze świata i wiadomości lokalne oraz informacje z Malborka i Ostródy, gdzie posiadała swoje filie. Ważną stroną gazety były reklamy, zapowiedzi teatralne i koncertów muzycznych. Raz w tygodniu ukazywał się dodatek specjalny "Tägliche Unterhaltungsbeilage", w którym zamieszczano zapowiedzi literackie i powieść w odcinkach.

2. Freie Presse - gazeta zaczęła ukazywać się od 1925 roku. Pismo kierowane było do zwolenników socjaldemokracji zamieszkałych w Elblągu i okolicznych powiatach. Początkowo ukazywało się raz w tygodniu, od 1927 roku zwiększając rangę pisma codziennie. Redakcja koszystała z artykułów z "Königsberger Zeitung" oraz berlińskiej gazety "Konzentration". W lutym 1933 roku gazeta przestała się ukazywać, a redaktorzy zostali poddani represjom.

3. Elbinger Zeitung und Elbinger Anzeigen - najważniejsze czasopismo elbląskie. Ukazywało się od grudnia 1824 roku jako "Elbinger Anzeigen" początkowo dwa razy w tygodniu. Nakład początkowy wynosił 800-1200 egzemplarzy, by przed I wojną światową osiągnąć 24000 egz. Od 1 grudnia 1834 roku czasopismo ukazywało się pod nowym tytułem "Elbinger Zeitung" a w podtytule widniała dawna nazwa "Elbinger Anzeigen". Obok dzienników wydawanych w Gdańsku "Elbinger Zeitung" była jedyną gazetą o ponadlokalnym znaczeniu w prowincji Prusy Zachodnie. Gazeta była organem elbląskich konserwatystów. Zawierała informacje ze świata kultury, nauki i rozrywki. Układ pisma był typowy dla ówczesnych gazet niemieckich. Na pierwszej stronie czytelnik znajdował artykuł redakcyjny oraz wiadomości polityczne. Na informacje lokalne redakcja przeznaczała trzecią i czwartą stronę i tylko w wyjątkowych sytuacjach tematyka elbląska trafiała na pierwszą stronę. Dwie ostanie strony gazety zawierały reklamy firm i instytucji działających w mieście oraz ważne informacje lokalne. W gazecie drukowano systematycznie powieść w odcinkach, zamieszczano aktualne notowania giełdy berlińskiej, pisano o wydarzeniach kulturalnych w mieście. Można było również znaleźć sprawozdania sądowe, wiadomości sportowe, a od drugiej połowy lat dwudziestych XX wieku programy radiowe. W latach 1885-1895 gazeta ukazywała się od wtorku do niedzieli i liczyła 6-8 stron. W niedzielę ukazywał się dodatek specjalny "Sonntags-Beilage" i gazeta liczyła 12 stron. Gazeta miała pozycję monopolistyczną na kształtowanie opinii publicznej w mieście jak i w powiecie elbląskim.
Elbląski Wortal Historyczny
10.07.2009
W Bibliotece Elbląskiej na przestrzeni ponad czterech wieków zostały zgromadzone zbiory zabytkowe, które stanowią integralny element dziedzictwa kulturowego, dorobku myśli ludzkiej (w wielu przypadkach jedyne zachowane egzemplarze), o dużej wartości poznawczej i źródłowej, historycznej i naukowej. Najcenniejsze to inkunabuły, rękopisy i starodruki, grafiki, zbiory kartograficzne, muzyczne, czasopisma oraz XIX wieczne książki nowożytne. Zbiory zabytkowe Biblioteki Elbląskiej są jedną z najbardziej okazałych kolekcji tego typu zbiorów wśród bibliotek publicznych w Polsce. Ważną grupę zbiorów stanowią dokumenty życia społecznego, szczególne pod względem formalnym i treściowym. Łączna ilość zbiorów o wysokiej wartości naukowej to 55 tys. woluminów.
W 2008 roku powstał projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – program operacyjny – Mecenat 2008, który zakładał prezentację zbiorów Biblioteki Elbląskiej, dzięki czemu zostałby ułatwiony dostęp czytelnika do informacji zawartych w zbiorach. Tym sposobem został stworzony elektroniczny katalog historii i kultury miasta Elbląga – Elbląski Wortal Historyczny.  Wszelkie informacje oraz przeszukiwanie danych znależć można na stronie http://historia.bibliotekaelblaska.pl.
W oparciu o Elbląski Wortal Historyczny Biblioteka Elbląska oferuje swoim użytkownikom przeszukiwanie treści zgromadzonych zasobów, przeszukiwanie opisów bibliograficznych z wykorzystaniem przeglądania danej publikacji za pomocą łącza dLibra (link pod opisem danej pozycji). Prezentowane materiały zostały  opatrzone przypisami i komentarzami opracowanymi przez pracowników biblioteki. Głównym celem Wortalu Historycznego jest dostęp do uporządkowanej informacji zawartej w unikatowych w skali kraju zbiorach Biblioteki Elbląskiej, dotarcie „z wiedzą zawartą w cennych zbiorach Biblioteki Elbląskiej" do jak największej grupy użytkowników.

Facebook