:

Bekenntnisse merkwürdiger Männer von sich selbst. Herausgegeben von Joh. Georg Müller, nebst einigen einletenden Briefen von Hrn. Vicepräsident Herder. Erster Band

:

Müller, Johann Georg

:

stary druk -18 w. ; poeci średniowiecza ; tercjarze franciszkańscy ; Petrarca, Francesco (1304-1374) ; Petrarca - wyznania ; Secretum meum ; Herder, Johann Gottfried von (1744-1803) ; Müller, Johann Georg (1759-1819)

:

Tom pierwszy Bekenntnisse merkwürdiger Männer von sich selbst (1791, Winterthur) wydany przez szwajcarskiego teologa, pedagoga, historyka, publicystę i polityka Johanna Georga Müllera (1759-1819). W publikacji, wydanej w sześciu tomach zawarty jest opis życia, poglądów, wartości i ideałów licznego grona godnych zapamiętania i uwagi osób, które uwidocznione są w ich osobistych wspomnieniach, wyznaniach, autobiografiach, twórczości artystycznej, literackiej etc. Zamiarem Müllera było unaocznienie czytelnikowi fenomenu i geniuszu poszczególnych postaci. Tom pierwszy jest ilustracją życia, osobistych refleksji i część dorobku twórczego jednego z pierwszych mistrzów renesansowej poezji, tercjarza franciszkańskiego Francesko Petrarki (1304-1374). Dokument zawiera m.in. autorefleksje Petrarki dla potomności zawierające wiele elementów autobiograficznych, przekład Secretum meum - autobiografii w formie trzech dialogów Petrarki ze św. Augustynem, w obecności milczącej Prawdy etc. W Secretum Augustyn, ucieleśnienie ideałów autora, przypomina mu o jego błędach i grzechach, z których najgorszym jest accidia tj. gnuśność - postawa ciągłego niezadowolenia oraz brak akceptacji siebie i świata. W Secretum do­chodzą do gło­su oso­bi­ste prze­ży­cia, zwłasz­cza sta­ły nie­po­kój, prze­ci­wień­stwa od­naj­dy­wa­ne we wła­snym wnę­trzu, roz­dar­cie mię­dzy ży­ciem ak­tyw­nym, wśród przy­ja­ciół i w dy­plo­ma­cji a umi­ło­wa­niem sa­mot­nej kon­tem­pla­cji, wę­dró­wek i mi­sty­cy­zu­ją­cej po­boż­no­ści. Dokument uzupełniają listy niemieckiego filozofa i pisarza Johanna Gottfrieda von Herdera (1744-1803), stanowiące swoisty komentarz i uzupełnienie do publikacji Müllera.

:

1791

:

bey Heinrich Steiner und Comp.

Place_of_issue:

Winterthur

:

stary druk

:

92369

:

ger ; lat

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: