Object structure

:

Regulamin kontroli wewnętrznej (Wojewódzka Spółdzielnia Pracy w Elblągu) - broszura

:

Elbląg - gospodarka - 20 w. ; organizacja pracy - 20 w. ; zakłady pracy - regulaminy - 20 w. ; Wojewódzka Spółdzielnia Pracy w Elblągu - wydawnictwa - 20 w.

:

Regulamin kontroli wewnętrznej Wojewódzkiej Spółdzielni Pracy w Elblągu (WSP), podobnie jak eksponowany na naszych stronach inny regulamin kontroli wewnętrznej EKB - został wydany w 1980, i podobnie jak poprzednik był załącznikiem do zarządzenia Prezesa Zarządu WSP w Elblągu. Treść całego regulaminu kontroli wewnętrznej jako załącznik Nr 1 Prezesa Zarządu WSP - stanowiło osiem ponumerowanych rozdziałów, (faktycznie siedem, brak 4 rozdziału) oraz osiem ponumerowanych załączników (w nieprawidłowej kolejności). W dwóch pierwszych rozdziałach - charakterystyka regulaminu i ogólne zasady kontroli wewnętrznej, jak w poprzednim druku wymieniono dokumenty na których umocowano prawnie regulamin oraz przypomniano cele kontroli. W rozdziale trzecim - rodzaje i formy kontroli objaśniono trzy fazy - kontrolę wstępną, bieżącą i następną wraz ze sposobami badania dokumentacji - faktycznym, dokumentalnym, pełnym, odcinkowym, kompleksowym, problemowym, reprezentacyjnym itp. (łącznie 10 sposobów). W rozdziale piątym przedstawiono w kilkunastu punktach organizację takiej kontroli. Najważniejszy jest rozdział szósty - zasady postępowania w przypadku ujawnienia nieprawidłowości w toku wykonywania kontroli wewnętrznej. W rozdziałach siódmym i ósmym opisano organizację i zadania zakładowej kontroli gospodarczej oraz zakresy kontroli wewnętrznej wykonywanej przez poszczególnych pracowników (kompetencje). Wśród dołączonych do regulaminu załączników znalazły się wzory oświadczeń i deklaracji o przyjmowaniu odpowiedzialności za powierzone mienie, bądź pieniądze, bądź inne wartości. Wzór oświadczenia o obowiązku ujawniania wszelkich znanych nieprawidłowości. Protokoły: o przeprowadzonej kontroli kasy określonego dnia, kontroli stanu materiałów, towarów i produktów znajdujących się aktualnie w magazynie czy zabezpieczenia dokumentów. Tutaj znalazły się także druki: rozliczenia zużycia surowców-materiałów produkcyjnych oraz polecenia dokonania kontroli. Druki w naszych zbiorach Dokumentów Życia Społecznego związane z podobną tematyką możemy znaleźć w naszym Wortalu po wpisaniu w frazy - "regulamin kontroli wewnętrznej" lub "instrukcja w sprawie przeprowadzenia kontroli przez wydziały".

:

1980

Place_of_issue:

Elbląg

:

broszura

:

application/pdf

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej