Object structure

:

Aktualna sytuacja w zatrudnieniu i główne kierunki polityki w tym zakresie w mieście Elblągu na 1980 r. - broszura

:

Elbląg - gospodarka - 20 w. ; praca - zatrudnienie - 20 w. ; Prezydent Miasta Elbląga - 20 w. ; Urząd Miejski w Elblągu - wydawnictwa - 20 w.

:

"Aktualna sytuacja w zatrudnieniu ... " z października 1979 r., to prawdopodobnie są materiały przygotowane przez Prezydenta Miasta Elbląga jako załącznik na sesję Miejskiej Rady Narodowej (MRN) z roku 1979, na której przegłosowano "Uchwałę Nr ... Miejskiej Rady Narodowej w Elblągu z dnia ... 1979 r. ...". Dokument zawierał 4 rozdziały, w pierwszym omówiono społeczno-gospodarcze cele polityki zatrudnienia powołując się stosownie do czasów na ustalenia VI i VII Zjazdów Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W następnym skupiono się nad stanem zatrudnienia w uspołecznionych zakładach pracy, przytoczono dane liczbowe z poszczególnych branż zarówno w tekście jak i 2 tabelkach. W trzecim rozdziale poświęconemu gospodarce siłą roboczą w zakładach pracy stwierdzono zmniejszającą się jej podaż a wraz z nią związane z tym zagrożenia (brak pracy w regionie). Poruszono również temat kiepskiej organizacji pracy w zakładach, fluktuację kadr (tabelki) czy właściwą rolę w polityce zatrudniania służb pracowniczych. Czwarty rozdział dotyczył głównych kierunków działania w zakresie zatrudnienia na 1980 r., m.in. podkreślono zasadę zatrudniania w jednostkach gospodarczych i administracyjnych pierwszeństwa absolwentów wszystkich typów szkół, rozpatrzenia możliwości budowy hoteli robotniczych czy internatów. Druk skupił się tylko na latach 1979 -1980 (kryzys lat 80-tych i upadek komunizmu), ponieważ zabrakło wytycznych z centrali PZPR dotyczących gospodarczych planów pięcioletnich. Podobny dokument pod nazwą "Aktualna sytuacja na rynku pracy i kierunki działania w tym zakresie" i pochodzi z roku 1982.

:

1979

Place_of_issue:

Elbląg

:

broszura

:

application/pdf

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej