Object structure

:

Regulamin Pracy Spółdzielni Inwalidów Przemysłu Cukierniczego "Wolność" w Elblągu - biuletyn

:

Elbląg - gospodarka - 20 w. ; organizacja pracy - 20 w. ; spółdzielczość - 20 w. ; zakłady pracy - regulaminy - 20 w. ; Spółdzielnia Inwalidów Przemysłu Cukierniczego "Wolność" w Elblągu

:

Biblioteka Elbląska posiada w swoich zbiorach szereg dokumentów pod nazwą Regulamin Pracy. Jednym z nich jest wydany w 1975 r. przez Spółdzielnię Inwalidów Przemysłu Cukierniczego "Wolność" w Elblągu dokument pod nazwą - "Regulamin pracy dla członków i pracowników spółdzielni inwalidów przemysłu cukierniczego "Wolność" w Elblągu. Druk - niewielki biuletyn w formie numerowanego, kserowanego maszynopisu w nieco sztywniejszych drukowanych okładkach, dzielonego na rozdziały, bez wykazania podstawy prawnej. Regulamin ustalał porządek wewnętrzny oraz określał związane z procesem pracy obowiązki zakładu pracy i pracowników. Przepisy te obowiązywały zarówno zatrudnionych w ramach stosunku pracy bez względu na rodzaj pracy i zajmowane stanowisko jak i zatrudnionych na podstawie spółdzielczej umowy o pracę członków spółdzielni pracy. Nie dotyczyły jednak osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub zatrudnionych w systemie pracy nakładczej. W dokumencie treść podzielono na dziesięć rozdziałów, pierwsze dotyczyły - Przepisów wstępnych, Czasu pracy, Organizacji pracy, Wypłaty wynagrodzenia. Następne omawiały Ochronę pracy kobiet i młodocianych, Tryb usprawiedliwiania nieobecności i spóźnień do pracy oraz Zwolnienia od pracy i urlopy. Nie zabrakło takich tematów jak Wyróżnienia i nagrody czy Stosowanie kar. W ostatnim rozdziale - Postanowieniach końcowych zabroniono wynoszenia jakichkolwiek przedmiotów stanowiących własność zakładów. Umożliwiono pracownikom kontakt z Prezesem Zarządu Spółdzielni lub osobą upoważnioną, umożliwiono też kontakty z przedstawicielem rady spółdzielni oraz przedstawicielem rady zakładowej. Pracownicy mogli też korzystać z pomocy prawnej radcy prawnego (trzeba pamiętać, że było to ważne dla inwalidów w różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej, bo był to zakład tzw. pracy chronionej). Regulamin wchodził w życie w dwa tygodnie po podaniu go do wiadomości pracowników 01.10.1975 r. Pod dokumentem były miejsca do podpisu przedstawicieli Rady zakładowej oraz Zarządu. Na końcu druku zostawiono trzy puste kartki.

:

1975

Place_of_issue:

Elbląg

:

biuletyn

:

image/x.djvu

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej