Object structure

:

Program Intensyfikacji Gospodarki Na Trwałych Użytkach Zielonych Do 1980 r. - broszura

:

Elbląg - rolnictwo - historia - 20 w. ; rolnictwo - organizacja - 20 w. ; Urząd Wojewódzki Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu w Elblągu - wydawnictwa - 20 w. ; Spółka Wodna

:

Urząd Wojewódzki w Elblągu Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu wydał w październiku 1975 r. broszurę - "Program intensyfikacji gospodarki na trwałych użytkach zielonych do 1980 r." Dokument wydano w formie numerowanego, jednostronnego ksero maszynopisu, podzielonego na część opisową i cześć tabelaryczną w kartonowej okładce. Wydawnictwo zawierało informacje i tabele o stanie (w tym melioracji) trwałych użytków zielonych i strukturze ich własności. Opisano sposób wykorzystania i gospodarowania użytków trwałych (łąk i pastwisk), który z roku na rok był efektywniejszy, jednym z elementów podnoszenia produktywności służyły konkursy np. "Zielone Złoto - bogactwem rolnika". Rozdział trzeci omawiał stan wyposażenia w maszyny i sprzęt do gospodarki na łąkach i pastwiskach. Urządzenia produkowane dla rolnictwa były coraz częściej używane i nabywane przez rolników za wyjątkiem maszyn i urządzeń do zbioru, suszenia, transportu i konserwacji siana których ciągle brakowało na rynku. Następny rozdział traktował o podstawowych założeniach programu w zakresie intensyfikacji produkcji pasz w latach 1976 -1980. Przewidywano, że produkcja pasz będzie głównym czynnikiem limitującym stan pogłowia i produkcji mleczarskiej. Zwiększenie produkcji pasz miało nastąpić poprzez podnoszenie plonów na użytkach oraz polepszania ich jakości poprzez racjonalne i intensywne nawożenie. Zwiększenie produkcji następowało poprzez doskonalenie technologii zbioru i konserwacji pasz i ich przetwórstwa w oparciu o nowoczesne maszyny. Ilość pasz zależała również od utrzymywania w dobrym stanie urządzeń melioracyjnych, jak powiększania areału meliorowanych gruntów dzięki aktywizacji spółek wodnych. Należało także stosować bardziej racjonalny wypas bydła oraz zwiększyć "powierzchnię pastwisk kwaterowych" (pastwisko dzieliło się na mniejsze ćwiartki tzw. "pastuchem elektrycznym" a zwierzęta ekonomiczniej pasły się na mniejszej powierzchni, w tym czasie pozostała część pastwiska szybciej i lepiej się zarastała trawą). Kolejny rozdział dokumentu poświecony został technologii zbioru i konserwacji pasz, który dzięki specjalistycznym maszynom rolniczym umożliwiał tworzenie całych ciągów technologicznych. Ponadto pasze lepiej można było wykorzystać i przechowywać poprzez stosowanie kiszonek i sianokiszonek. Dwa następne rozdziały przybliżały w tym procesie zadania spółek wodnych i ich rejonowych związków oraz zadania kółek rolniczych i ich organizacji. Dokument zakończyły wnioski podsumowujące treść. Pod dokumentem widnieje podpis Zastępcy Dyrektora Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu inż. Władysława Żaka oraz adnotacja, iż materiał powstał w oparciu o wytyczne Ministerstwa Rolnictwa pod kierownictwem Henryka Czoski. Ostatnim elementem dokumentu było osiem kilkustronicowych tablic.

:

1975

Place_of_issue:

Elbląg

:

broszura

:

image/x.djvu

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej