Object structure

:

Program techniczno-organizacyjnego zabezpieczenia realizacji zadań oraz poprawy efektywności gospodarowania w 1980 r. - broszura

:

Elbląg - gospodarka - 20 w. ; spółdzielnie pracy - 20 w. ; Wojewódzka Spółdzielnia Pracy w Elblągu

:

Ze stycznia 1980 pochodzi dokument ze zbiorów Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Elbląskiej związany z Wojewódzką Spółdzielnią Pracy w Elblągu. Program techniczno-organizacyjnego zabezpieczenia realizacji zadań oraz poprawy efektywności gospodarowania w 1980 roku to kilkustronicowa broszura nieposiadająca treści a jedynie tabelkę o takiej właśnie nazwie. Tabela składała się z 6 kolumn, pierwsza Rozdział -Tematy zawierała nazwę zagadnienia napisaną dużymi drukowanymi literami oraz poszczególne ponumerowane podpunkty w tym zagadnieniu. Druga kolumna - Sposób realizacji zawierała krótki opis działań lub skrót j. w. (jak wyżej). Trzecia kolumna - Termin wykonania zawierała określenia wyjaśniające czas czynności w roku budżetowym: praca ciąg. (praca ciągła) lub I półr. 80 r. (pierwsze półrocze 1980 roku) czy do końca III kw. 80 r. (do końca trzeciego kwartału 1980 roku). Czwarta kolumna - Odpowiedzialny za wykonanie zawierała określenia człowieka lub działu np. Dyr. Oddziału Dyrektor Odziału), K-k Zakł. (Kierownik Zakładu), RT czy TE. Piąta kolumna - Współdziałanie zawierała również odnośniki zarówno do konkretnych ludzi lub działów: K-k za-du (Kierownik zakładu) czy TM, NKJ. Szósta kolumna - Efekty opisywała oczekiwane wyniki tego programu poprawy efektywności gospodarowania w złotówkach. W pierwszej kolumnie dotyczącej zadań przeznaczonych do realizacji w programie podzielono je na 3 główne grupy - Przedsięwzięcia oszczędnościowe, Przedsięwzięcia zabezpieczenia wykonania zadań oraz Praca ideowo-wychowawcza. W obrębie tych grup znalazły się takie kwestie do rozwiązania jak - Postęp techniczny, Rozwój sieci placówek usługowych, Remonty i inwestycje, Jakość i nowoczesność, Gospodarka materiałowa, BHP czy Zatrudnienie. Biblioteka Elbląska posiada o wiele więcej dokumentów dotyczących Wojewódzkiej Spółdzielni Pracy w Elblągu.

:

1980

Place_of_issue:

Elbląg

:

broszura

:

application/pdf

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej