Object structure

:

Ocena Działalności WSP w Elblągu ... Rozwoju usług i produkcji na rynek wersja ostateczna - broszura

:

Elbląg - gospodarka - 20 w. ; spółdzielnie pracy - 20 w. ; Wojewódzka Spółdzielnia Pracy w Elblągu ; Polska Zjednoczona Partia Robotnicza ; Wojewódzka Rada Narodowa w Elblągu - 20 w.

:

Rokrocznie spółdzielnie jako jednostki działające na własnym rozrachunku ekonomicznym organizowały Zebrania wszystkich Przedstawicieli, na nich Zarządy spółdzielni przedstawiały dane ekonomiczne świadczące o zysku lub stracie planowanych rok wcześniej działań gospodarczych. W trakcie Zebrań przyjmowano sprawozdanie z działań, dzielono zyski a następnie proponowano nowy plan na następny rok działalności spółdzielni. Ze względu, że były to jednostki gospodarki uspołecznionej swoje plany musiały powiązać po pierwsze z planami ogólnospołecznymi uchwalanymi na zjazdach (PZPR), po drugie z lokalnymi planami ustalanymi na sesjach Wojewódzkiej Rady Narodowej. Więc aprobata Zebrań Przedstawicieli w poprzednim systemie gospodarczym nie była ostateczną oceną działalności Zarządu takiej spółdzielni. Z 1980 roku pochodzą dwa dokumenty - broszury o takim samym tytule i różniącej się nieco treści - Ocena Działalności Wojewódzkiej Spółdzielni Pracy w Elblągu ze szczególnym uwzględnieniem Rozwoju usług i produkcji na rynek. Jeden z datą powstania wcześniejszą z dnia 19.05.1980 roku, nazywany dalej wersja roboczą, drugi z datą 26.05.1980 roku nazywaną wersją ostateczną przygotowaną na II Zwyczajną Sesję Rady Narodowej w Elblągu. Wersja ostateczna dokumentu zaczynała się od spisu treści oraz opisu znajdujących się w tekście tablic poglądowych. Tekst podzielono na 10 rozdziałów - Charakterystykę ogólną, Przemysł, Usługi dla ludności, Budownictwo, Transport, Handel, Inwestycje, Kadry i warunki pracy, Efektywność gospodarowania oraz Kierunki rozwoju. W wersji roboczej brakuje rozdziałów - Charakterystyka ogólna i Usługi dla ludności. Tekst kończy informacja - Elbląg, dnia 26.05.1980 r. Po analizie opisowej wstawiono 7 tablic w obu wersjach są ułożone kolejno, zgodne treściowo ale inaczej rozbudowane - Zestawienie danych techniczno-ekonomicznych WSP za okres 1978-1980, Struktura produkcji przemysłowej WSP wg gałęzi w 1979 roku, Charakterystyka wybranych wskaźników w usługach dla ludności, Wykaz spółdzielni, oddziałów i ważniejszych zakładów wchodzących w skład WSP. Realizacja zadań WSP za 4 m-ce 1980 r., Wykonanie zadań w usługach dla ludności za 4 m-ce 1980 r., Dane porównawcze z działalności WSP i województwa za 4 m-ce 1980 r.

:

1980

Place_of_issue:

Elbląg

:

broszura

:

application/pdf

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej