:

Die Kulturwürdigkeit leichter Böden und ihre Eignung für Siedlungszwecke unter besonderer Berücksichtigung der ostpreuβischen Verhältnisse

:

Grunau, Gert

:

dysertacja doktorska - agronomia - Prusy Wschodnie - 20 w. ; dysertacja doktorska - geografia osadnictwa - Prusy Wschodnie - 20 w. ; dysertacja doktorska – Uniwersytet Friedricha Schillera w Jenie – geografia osadnictwa - 20 w. ; gleboznawstwo - Prusy Wschodnie ; Grunau, Gert (1908-1945)

:

Dysertacja naukowa z dziedziny agronomii i geografii osadnictwa pisana w celu uzyskania naukowego stopnia doktora, wydana w 1935 roku autorstwa dyplomowanego agronoma Gerta Grunau (1908-1945). Praca została złożona na Wydziale Nauk Matematyczno - Przyrodniczych Uniwersytetu Friedricha Schillera w Jenie (niem. Friedrich-Schiller-Universität Jena; publiczna szkoła wyższa założona przez jednego z czołowych przedstawicieli ruchu reformacji Nikolausa von Lamsdorf w 1558 roku). Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest zagadnienie wykorzystania i przydatności gleb lekkich dla celów osadniczych i prowadzenia działalności rolniczej na terytorium Prus Wschodnich. W pracy autor przedstawia kolejno problematykę osadnictwa i działalności rolniczej począwszy od czasów panowania zakonu krzyżackiego do czasów współczesnych autorowi, charakterystykę rodzajów gleb, przesłanki, warunki i wymogi uprawy roli oraz chowu i hodowli zwierząt gospodarskich na glebach lekkich regionu oraz dostępne formy pomocy dla osadników. Pracę uzupełniają dane statystyczne prezentowane w formie tabelarycznej i graficznej.

:

1935

:

Groβbetrieb für Disserationsdruck von Robert Noske

Place_of_issue:

Borna-Leipzig

:

książka

:

application/pdf

:

34489

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: