Object structure

:

Zarządzenie Nr 1/76 Dyrektora Zakładu z dnia 15.01.1976 r. w sprawie: premiowania z dyspozycyjnego funduszu premiowego oraz premiowania pracowników umysłowych - broszura

:

Elbląg - gospodarka - 20 w. ; zakłady pracy - organizacja - 20 w. ; zakłady pracy - regulaminy - 20 w. ; zakłady pracy - sprawy pracownicze - 20 w. ; redakcja "Głosu Zamechu" Zakładów Mechanicznych im. Gen. Karola Świerczewskiego "Zamech" w Elblągu ; Biuro Organizacji i Informacji Zakładów Mechanicznych im. Gen. Karola Świerczewskiego "Zamech" w Elblągu ; Radiostudio Zakładów Mechanicznych im. Gen. Karola Świerczewskiego "Zamech" w Elblągu ; Konferencja Samorządu Robotniczego Zakładów Mechanicznych im. Gen. Karola Świerczewskiego "Zamech" w Elblągu ; Zakłady Mechaniczne im. Gen. Karola Świerczewskiego "Zamech" w Elblągu

:

Dyrektor Zakładów Mechanicznych im. Gen. Karola Świerczewskiego "Zamech" w Elblągu inż. Zbigniew Bartosiewicz wydał 15 stycznia 1976 roku zarządzenie oparte o uchwałę rady ministrów nr 298 z dnia 24.11.72 r. w prawie premiowania pracowników umysłowych oraz zasad systemu ekonomiczno-finansowego WOG (Wielkich Organizacji Gospodarczych). Dokument liczył 3 punkty - po pierwsze wprowadzał do stosowania - regulamin wypłaty premii z funduszu premiowego tworzonego z dyspozycyjnego funduszu płac (załącznik nr 1) oraz regulamin premiowania pracowników umysłowych (załącznik nr 2). Określał ich obowiązywanie od 1 stycznia 1976 r. Informował, iż poprzedni regulamin premiowania wydany zarządzeniem nr 12/73 DN wraz z innymi regulaminami wymienionymi w punkcie drugim[nbsp] traciły moc. Pod dokumentem oprócz Dyrektora znalazł się podpis Kierownika Biura Organizacji i Informacji mgr inż. H. Kumora. Dalszą część dokumentu stanowiły załączniki numer 1 opisujący regulamin wypłaty z funduszu premiowego i numer 2 opisujący regulamin premiowania pracowników umysłowych oraz 6 załączników do regulaminu premiowania pracowników umysłowych. Oba regulaminy zostały uchwalone na VIII sesji KSR (Konferencji Samorządu Robotniczego) w dniu 9 stycznia 1976 roku i pod oboma znalazły się podpisy wiceprzewodniczącego Rady Robotniczej mgr inż. Czesława Grenia i Dyrektora Zakładów "Zamech". Sześć załączników dotyczyło stanowisk objętych premią uzależnioną od zysku i zadań ogólnozakładowych, stanowisk objętych premią uzależnioną od zysku i zadań własnych, stanowisk objętych premią uzależnioną od wykonania zadań ogólnozakładowych, stanowisk objętych premią uzależnioną od wykonania zadań własnych. W przedostatnim wymieniono zadania własne w postaci dwu stronicowej tabeli a w ostatnim szóstym załączniku wykaz komórek i stanowisk nie objętych premią, przykładowo wymienione - Redakcja "Głosu Zamechu" i Radiostudia nie miały do niej prawa.

:

1976

Place_of_issue:

Elbląg

:

broszura

:

application/pdf

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej