Object structure

:

Instrukcja w sprawie przeprowadzenia kontroli przez wydziały (jednostki równorzędne) Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu - broszura

:

Elbląg - administracja - 20 w. ; Urząd Wojewódzki - organizacja - 20 w. ; administracja państwowa - regulaminy - 20 w. ; Urząd Wojewódzki w Elblągu - wydawnictwa - 20 w.

:

Dokument - "Instrukcja w sprawie przeprowadzenia kontroli przez wydziały ..." został wydany w 1975 roku przez Urząd Wojewódzki (UW) powstałego właśnie województwa elbląskiego. Jest jednym z kilku dokumentów dostępnych na naszych stronach internetowych związanych z kontrolą wewnętrzną w różnych instytucjach życia publicznego. Z innymi dokumentami dostępnymi dla czytelnika, możemy się zapoznać po wpisaniu do wyszukiwarki Wortala słów - "regulamin kontroli wewnętrznej". "Instrukcję" powołało do życia - "Zarządzenie[nbsp] nr 78/75 Wojewody Elbląskiego z dnia 14 października 1975 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli prze wydziały (jednostki równorzędne) Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu", pod zarządzeniem podpisał się Leszek Lorbiecki. Jak w przypadku innych tego typu dokumentów, instrukcja była załącznikiem do tego właśnie zarządzenia, mając za zadanie m.in. podnieść sprawność i efektywność działania terenowych organów administracji państwowej. Instrukcja zawierała siedem rozdziałów oraz załącznik do w postaci tabeli - "Plan kontroli i instruktażu na rok ...". W rozdziale pierwszym wyszczególniono zadania kontroli a także organ koordynujący (Wydział Kontroli i Instruktażu UW), ponieważ kontrola dotyczyła jednostek równorzędnych. Jednocześnie Wydział ten współdziałał w wyznaczonym zakresie z różnymi instytucjami - Biurem Wojewódzkiej Rady Narodowej (WRN - organem ówczesnego samorządu mieszkańców), Delegaturą Najwyższej Izby Kontroli oraz społecznymi organami kontroli (bliżej niesprecyzowanymi). Rozdział drugi dotyczył planowania kontroli w oparciu o plany kontroli a trzeci - czynności poprzedzających kontrolę. Czwarty rozdział omawiał sposób przeprowadzenia kontroli, natomiast piąty najobszerniejszy przybliżał opracowanie materiału kontrolnego. W rozdziale szóstym przewidziano kontrolę realizacji zarządzeń i zaleceń pokontrolnych w tym zastrzeżono, iż protokół z kontroli miał zostać przekazany do Wydziału Kontroli i Instruktażu. Postanowienia końcowe rozdziału siódmego określały, że przepisy powyższego druku dotyczyły zarówno wydziałów UW jak i wojewódzkich zjednoczeń, zarządów, dyrekcji i przedsiębiorstw, terenowych organów administracji państwowej szczebla podstawowego. Nie dotyczyły natomiast kontroli, rewizji czy wizytacji przeprowadzanych na zasadach określonych przepisami szczególnymi.

:

1975

Place_of_issue:

Elbląg

:

broszura

:

application/pdf

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej