Object structure

:

Regulamin kontroli wewnętrznej (Elbląski Kombinat Budowlany) - broszura

:

Elbląg - gospodarka - 20 w. ; organizacja pracy - 20 w. ; zakłady pracy - regulaminy - 20 w. ; Elbląski Kombinat Budowlany - wydawnictwa - 20 w.

:

W zbiorach Biblioteki Elbląskiej znajduje się wydrukowana w 1980 roku broszura, dotycząca kontroli wewnętrznych w Elbląskim Kombinacie Budowlanym (EKB). Licząca 32 strony, niektóre liczbowane, błędnie ułożona treść stanowiła załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 35 Dyrektora EKB z dnia 1 grudnia 1980 r. (treść tego zarządzenia, znajdziemy w tekście). Regulamin podzielono na cztery działy, w pierwszym z nich - zasady ogólne, określono stan prawny, wymieniono dokumenty na których oparto funkcjonowanie regulaminu, określono ogólne zasady kontroli wewnętrznej oraz jej podział na kontrolę funkcjonalną, instytucjonalną i kontrolę społeczną. Drugi dział opisywał kontrolę wewnętrzną funkcjonalną - składającą się z trzech faz, wstępnej, bieżącej i następnej. Każda z nich podlega badaniu rzeczowemu oraz badaniu dokumentów pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym itd. Dział trzeci wyjaśniał pojęcia zakładowej kontroli instytucjonalnej i kontroli społecznej. Dział czwarty - postanowienia końcowe, informował, że postanowienia druku obowiązywały wszystkich pracowników a kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych ponosili odpowiedzialność m.in. za zaznajomienie pracowników z nowymi przepisami. Spory na tle kompetencji kontrolnych rozstrzygał Dyrektor Kombinatu a wnioski w tej sprawie należało składać w Dziale Organizacyjno-Prawnym. Nowi pracownicy na stanowiska kierownicze obowiązkowo zapoznawali się z niniejszym regulaminem poprzez Dział Spraw Pracowniczych, parafując dokument. Z ostatniego rozdziału wynikało, że regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 1980 roku a zatwierdziło go Gdańskie Zjednoczenie Budownictwa (stronę tytułową działu błędnie ułożono poza treścią dokumentu na końcu). Z tej tematyki w naszych zbiorach Dokumentów Życia Społecznego posiadamy kilka materiałów, zapoznamy się z nimi po wpisaniu w wyszukiwarkę słów - "regulamin kontroli wewnętrznej" lub "instrukcja w sprawie przeprowadzenia kontroli przez wydziały".

:

1980

Place_of_issue:

Elbląg

:

broszura

:

application/pdf

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej