Object structure

:

Zasady przeprowadzania analizy kompleksowej działalności finansowo-gospodarczej przedsiębiorstwa ... - druk

:

Elbląg - banki - 20 w. ; bankowość - 20 w. ; zakłady pracy - kontrole - 20 w. ; Narodowy Bank Polski w Elblągu ; Narodowy Bank Polski Oddział Wojewódzki w Elblągu - 20 w.

:

Narodowy Bank Polski Oddział Wojewódzki w Elblągu (NBP) wydał w grudniu 1975 roku druk - "Zasady: przeprowadzania analizy kompleksowej działalności finansowo-gospodarczej przedsiębiorstwa, analizy - składanych w Banku - sprawozdań, przeprowadzania inspekcji." Dokument jedenastostronicowy, związany z kontrolą zewnetrzną przedsiębiorstwa jakim był bank. Podzielony na 3 części zatytułowane - zasady (przeprowadzania analizy kompleksowej działalności finansowo-gospodarczej przedsiębiorstwa), obowiązujące zasady (w zakresie analizy - składanych w banku - sprawozdań), oraz organizacyjne zasady przeprowadzania inspekcji. W druku punkt po punkcie określono organizację, zakres i tryb przeprowadzania w tym przedsiębiorstwie kontroli zewnętrznej. Najciekawszym fragmentem treści był sposób przeprowadzenia inspekcji -[nbsp] wyznaczenie daty inspekcji ( trwającej nie dłużej niż 3 tygodnie), niedopuszczalne by sobota była dniem inspekcji. Odnotowanie tego faktu w zeszycie ewidencji Naczelnika Wydziału Kredytów, poprzez wpisanie adnotacji inspektorowi - delegacja miejscowa. Ważne by inspekcja zaczynała się o godzinie 7.45 a kończyła o godzinie 15.00. Inspektor zobowiązany był do przedstawienia dyrektorowi lub prezesowi zagadnień będących przedmiotem badań, orientacyjnego czasu trwania inspekcji a w czasie jej trwania nawiązania kontaktu z Radą Robotniczą, Rada Zakładową, KZ (Komisją Zakładową), PZPR (komórką Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej lub jej formacją w postaci Podstawowej Organizacji Partyjnej lub Radą Spółdzielni. Zagadnienia będące przedmiotem kontroli należało sprawdzić w oparciu o wewnętrzne kontrole w firmie lub kontrole innych organów NIK-u, Kontrolę Resortową Zjednoczenia, Związku Spółdzielni. Po zakończeniu inspekcji należało zreferować jej wyniki prezesowi, dyrektorowi lub w czasie jego nieobecności osobie zastępczej oraz usystematyzować i przedłożyć pismo pokontrolne Naczelnikowi. W zbiorach Biblioteki Elbląskiej posiadamy podobny dokument opisujący organizację kontrolę wewnętrznej w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku także z 1975 roku.

:

1975

Place_of_issue:

Elbląg

:

druk

:

application/pdf

:

DŻS – VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej