Object structure

:

Regulamin Pracy Elbląskiej Fabryki Urządzeń Okrętowych w Elblągu - biuletyn

:

Elbląg - gospodarka - 20 w. ; organizacja pracy - 20 w. ; zakłady pracy - regulaminy - 20 w. ; Zjednoczenie Przemysłu Okrętowego w Gdańsku ; Elbląska Fabryka Urządzeń Okrętowych w Elblągu

:

Elbląska Fabryka Urządzeń Okrętowych (EFUO) w Elblągu wydała w 1975 r. dokument Regulamin Pracy. Materiał przygotowano w formie drukowanego, numerowanego, biuletynu w sztywniejszej nieco okładce, na której znalazł się charakterystyczny dla "tamtych czasów" napis - "Do użytku służbowego". Na końcu znajdował się spis treści, dołączono także dwa załączniki - nr 1 : Wykaz prac zabronionych dla kobiet oraz nr 2 Wykaz prac zabronionych młodocianym. Treść powstała w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy, rozporządzenie Rady Ministrów z 20.12. 1974 r. w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy oraz ustawy z dnia 20.12.1958 r. o samorządzie robotniczym, potwierdzonym przez Konferencję Samorządu Robotniczego Elbląskiej Fabryki Urządzeń Okrętowych w Elblągu. Podobnie jak kilka wydawnictw tego typu w zbiorach Biblioteki Elbląskiej - regulamin pracy określał kogo obowiązywał i wymieniał - obowiązki Kierownictwa Przedsiębiorstwa oraz pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, podstawowe obowiązki pracownika czy czas pracy. W dalszej treści rozdziały dotyczyły potwierdzenia przybycia do pracy, obecności w pracy; trybu usprawiedliwiania nieobecności w pracy i spóźnień do pracy oraz trybu udzielania zwolnień od pracy. Kolejne rozdziały poruszały kwestie trybu udzielania urlopów, zasad zastępowania pracowników nieobecnych i prowadzenia ich ewidencji, nagród, wyróżnień jak również odpowiedzialności pracowników za naruszanie porządku i dyscypliny pracy. Jako osobne rozdziały potraktowano sprawy związane z narzędziami pracy oraz odzieżą roboczą i sprzętem ochrony osobistej. Inny jeszcze rozdział w dokumencie omawiał wypłatę wynagrodzenia. Dla bezpieczeństwa zakładu i ludzi w rozdziale piętnastym przedstawiono zabezpieczenie przedsiębiorstwa oraz przebywanie na jego terenie pracowników w trakcie pracy i po zakończeniu godzin pracy. Druk kończyły rozdziały dotyczące przyjmowania skarg i wniosków pracowników przez Dyrekcję Przedsiębiorstwa oraz postanowienia końcowe. Te ostatnie informowały m. in., że sprawy nie poruszone w regulaminie mogły być rozwiązywane postanowieniami Układu Zbiorowego Pracy dla Przemysłu Metalowego a regulamin wszedł w życie w dwa tygodnie po podaniu go wiadomości pracowników dnia 15.11.1975 r. Potwierdzono też w nich, że regulamin został zatwierdzony 24.10.1975 r. pod względem zgodności z prawem przez Zjednoczenie Przemysłu Okrętowego w Gdańsku. Pod dokumentem znalazły się miejsca na podpisy Przewodniczącego Konferencji Samorządu Robotniczego oraz Dyrektora EFUO.

:

1975

Place_of_issue:

Elbląg

:

biuletyn

:

image/x.djvu

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej