Object structure

:

Regulamin Pracy Przedsiębiorstwa Dróg i Zieleni w Elblągu - biuletyn

:

Elbląg - gospodarka - 20 w. ; Gdańsk - gospodarka - 20 w. ; organizacja pracy - 20 w. ; zakłady pracy - regulaminy - 20 w. ; Wojewódzkie Zjednoczenie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gdańsku ; Przedsiębiorstwo Dróg i Zieleni w Elblągu - wydawnictwa - 20 w.

:

Dyrektor Przedsiębiorstwa Dróg i Zieleni w Elblągu Jozef Szwiec wydał 05.04.1975 r. zarządzenie wewnętrzne nr 7 w sprawie regulaminu pracy. Druk regulaminu jako załącznik nr 1 do zarządzenia wydano drukiem. Dokument - biuletyn zatytułowany "Regulamin Pracy", typowy dla egzemplarzy znajdujących się w zbiorach Biblioteki Elbląskiej, w formie numerowanego kserowanego maszynopisu bez pieczęci. Druk powstał w porozumieniu z Radą Zakładową i oparciu o Kodeks Pracy i rozporządzenie Rady Ministrów z 20.12.1974 r. w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielanie zwolnień od pracy. Dokument wchodził w życie po podaniu go do wiadomości pracowników poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń przez specjalistę d/s Administracyjno-gospodarczych. Druk zawierał podstawowe obowiązki zakładu pracy, podstawowe obowiązki pracownika w tym przyjęcie do pracy i zwolnienie z pracy. Omówiono w następnych rozdziałach tryb usprawiedliwiania nieobecności w pracy i spóźnianie do pracy, udzielanie zwolnień od pracy i urlopów, w tym urlopów wypoczynkowych i okolicznościowych. Rozdział piąty poruszył kwestię kar pracowniczych i wyróżnień. Rozdział szósty był nietypowym dla regulaminów opisywał zasady podziału pracy dla pracowników produkcyjnych. Następne dotyczyły wypłat wynagrodzeń oraz wykazów prac szkodliwych i uciążliwych dla kobiet oraz zabronionych dla młodocianych. W postanowieniach końcowych sam dyrektor, także przez osoby upoważnione mógł przyjmować osoby w sprawie skarg i wniosków, umożliwiono pracownikom konsultacje z radcą prawnym przedsiębiorstwa. Także w tym rozdziale poruszono nietypową sprawę zakazu palenia tytoniu na zebraniach, naradach, konferencjach, w zakładowej świetlicy podczas uroczystych akademii czy imprez kulturalnych oraz w pomieszczeniach do spożywania posiłków i innych pomieszczeniach socjalnych. Pod tekstem regulaminu wydrukowano informacje o zgodności z prawem potwierdzonej przez radców prawnych: zakładu - mgr D. Mianowskiego oraz Wojewódzkiego Zjednoczenia Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gdańsku - mgr Tadeusza Pietruszewskiego bez osobistych podpisów zainteresowanych. Dyrektor Józef Szwiec na wyznaczonym miejscu, również nie złożył podpisu pod tym regulaminem. Dwie ostatnie nienumerowane strony dokumentu pozostały czyste.

:

1975

Place_of_issue:

Elbląg

:

biuletyn

:

image/x.djvu

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej