Object structure

:

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej - biuletyn

:

organizacja pracy - 20 w. ; spółdzielczość - 20 w. ; zakłady pracy - regulaminy - 20 w. ; Wojewódzka Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska Zakład w Pasłęku ; Pasłęk - gospodarka - 20 w.

:

Wojewódzka Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska (WOSP) Zakład w Pasłęku wydała w 1976 roku dokument - Regulamin Pracy. Na okładce wydawnictwa błędnie podano w nazwie Zakład w Elblągu ponieważ w treści dokumentu są liczne odwołania do Pasłęka. Treść druku oparto o Kodeks Pracy i Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie regulaminów pracy oraz o postanowienia Układu Zbiorowego Pracy. Ustalał on prawa i obowiązki wszystkich pracowników bez względu na zajmowane stanowiska pracy zatrudnionych w WOSP na podstawie umowy z nauką zawodu oraz absolwentów szkół odbywających wstępny staż pracy. Na końcu dokumentu znajdował się specjalny odcinek oświadczenia o zapoznaniu się z treścią do podpisania i odcięcia przez pracownika. Dokument zawierał m.in. sprawy dotyczące nawiązania lub rozwiązania, bądź zmiany stosunku pracy. Sprawy określające czas pracy, miejsce i terminy wypłat wynagrodzenia za pracę. Zasady przestrzegania i zabezpieczenia porządku i dyscypliny pracy. Kwestie zwolnień od pracy, urlopów, nagród i wyróżnień oraz kar za naruszanie porządku i dyscypliny pracy. Poruszono również sprawy odpowiedzialności materialnej pracowników, także za powierzone mienie. Druk zawierał też postanowienia o ochronie pracy kobiet i pracowników młodocianych, również rozpatrywanie sporów o roszczenia pracownicze skargi i zażalenia. Dokument wydano w formie kserowanego, numerowanego maszynopisu.

:

1976

Place_of_issue:

Elbląg

:

biuletyn

:

image/x.djvu

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej