Object structure

:

Pismo w Sprawie Tworzenia Się Zespołów Rolników Indywidualnych Dzierżawiących Grunty Państwowego Funduszu Ziemi - druk

:

Elbląg - rolnictwo - historia ; Wojewódzki Związek Kółek Rolniczych w Elblągu ; rolnictwo - organizacja - 20 w. ; Państwowe Gospodarstwo Rolne - organizacja ; Spółdzielnia Kółek Rolniczych - organizacja ; Gminna Służba Rolna - organizacja ; Państwowy Fundusz Ziemi - organizacja ; Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska - organizacja ; Urząd Wojewódzki Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu w Elblągu - wydawnictwa

:

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu oraz Wojewódzki Związek Kółek Rolniczych wystosowały w lipcu 1975 roku pisma do Kierowników Gminnej Służby Rolnej oraz Dyrektorów Spółdzielni Kółek Rolniczych. Dokument miał formę numerowanego kserowanego maszynopisu formatu A - 4. W piśmie tym zwrócono uwagę na potrzebę "stwarzania lepszych warunków wykorzystywania środków i udoskonalania technologii produkcji rolnej". Rolnictwo w socjalizmie traktowano jak zakład pracy, gdzie "wraz z postępem w gospodarce uspołecznionej" musiał "następować równolegle postęp organizacyjny, techniczny i technologiczny w chłopskiej gospodarce indywidualnej". Proponowano więc aby efektywniej wykorzystywać m.in. grunty i obiekty będące w gestii Państwowego Funduszu Ziemi (PFZ). Poprzez tworzenie zespołów dobrze zorganizowanych rolników indywidualnych wprowadzających "nowoczesne formy i metody gospodarowania oraz technologię produkcji, specjalizację, kooperację i usługi kompleksowe." Oni w pierwszej kolejności mieli otrzymywać niezagospodarowaną ziemię z PFZ. Takie zespoły miały przygotować plany organizacji (wielkości produkcji) poszczególnych asortymentów rolniczych. Ze szczególnym naciskiem na wzrost pogłowia zwierzęcego z intensywnym zwiększeniem się zbiorów i konserwacją pasz, przy jednoczesnym zwiększeniu się kooperacji z jednostkami państwowymi wspomagającymi rolnictwo Spółdzielczymi Kółkami Rolniczymi (SKR), Okręgowymi Spółdzielniami Mleczarskimi (OSM) i Państwowymi Gospodarstwami Rolnymi (PGR). Planowano, że do końca 1975 roku umowy kooperacyjne powinno podpisać 1/6 rolników z każdej gminy. A w niektórych asortymentach produkcji (rzepak i zboża ozime) odpowiednie umowy powinny być zawarte juz do 18.08.1975r. Odpowiedzialnymi za te zadania uczyniono Gminną Służbę Rolniczą, urzędy gmin, SKR, OSM i inne instytucje związane ze wspomaganiem rolnictwa. Pod dokumentem znalazły się miejsca do podpisu przez Prezesa Wojewódzkiego Związku Kółek Rolniczych - mgr inż. Zenona Kopczyńskiego (nie widać podpisu na ksero dokumentu) oraz Zastępcy Dyrektora Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu - inż. Jerzego Józefiaka. Treść pisma przesłano również do Naczelników Gmin/Miast i Gmin Województwa Elbląskiego.

:

1975

Place_of_issue:

Elbląg

:

druk

:

image/x.djvu

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej