Object structure

:

Program Gospodarki Żywnościowej i Intensyfikacja Rolnictwa Województwa Elbląskiego Do Roku 1990 - wersja poszerzona - broszura

:

Elbląg - rolnictwo - 20 w. ; Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego w Elblągu ; rolnictwo - planowanie ; Wojewódzka Rada Narodowa w Elblągu - wydawnictwa ; Komisja Produkcji Rolnej w Elblągu ; Komisja Zaopatrzenia Ludności w Elblągu

:

W roku 1975 do zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Elblągu (dziś Biblioteka Elbląska) trafił dokument - "Program gospodarki żywnościowej i intensyfikacja rolnictwa województwa elbląskiego do roku 1990" nazwany dodatkowo "wersja poszerzona" Dokument wydała we wrześniu 1975 r. Wojewódzka Rada Narodowa. Biblioteka posiada ten dokument w jeszcze jednej "wersji uproszczonej" pod takim samym tytułem. W drugim dokumencie zmniejszono trochę treść dokumentu dane liczbowe. Do tego dokumentu w dwóch wersjach biblioteka posiada jeszcze uzupełnienie pod nazwą - "Uzupełnienie do programu rozwoju gospodarki żywieniowej i intensyfikacji rolnictwa województwa elbląskiego do roku 1990". Wersja poszerzona dokumentu to drukowany dokument, dwustronnie zadrukowany w sztywnych okładkach, podobnie jak w wersji poprzedniej wewnątrz druku znajdował się napis - "Wyłącznie do użytku służbowego". Okazało się, że po konsultacjach z Komisją Produkcji Rolnej, Komisją Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Komisją Zaopatrzenia Ludności wynikła potrzeba uzupełnienia programu o inne jeszcze rozdziały oraz ewentualne działania gospodarczo-strukturalne w rolnictwie. Tym razem treść dokumentu podzielono na nie na sześć ale na dziesięć rozdziałów z częściowo zmienionymi tytułami, całkowicie nowe rozdziały to trzeci - Dotychczasowe tempo wzrostu produkcji roślinnej i zwierzęcej, dziewiąty - Rynek produktów żywnościowych oraz dziesiąty - Wybrane problemy związane z realizacją programu rozwoju gospodarki rolnej. W nowym kształcie części opisowej dodano również mapki w treści oraz dodatkowe tabele. Po części opisowej tak jak w poprzedniej wersji dodano część statystyczną w postaci 10 tabel na numerowanych tym razem stronach. Zawarto w nich m. in. strukturę użytków rolnych, przyrost ludności w województwie w 1975-1990, zmiany w strukturze władania ziemią w latach 1980-1990, planowaną strukturę zasiewów i inne. Z treści dokumentu wynikało, iż celem programu było określenie możliwości produkcyjnych rolnictwa województwa oraz zapewnienie warunków umożliwiających ich osiągnięcie w okresie perspektywicznym do roku 1990. Oprócz nowych rozdziałów i zmienionych niektórych starych tytułów dodano na zakończenie treść - "Uchwały nr. II/11/75 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Elblągu", pod nią jest miejsce na podpis Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej Antoniego Połowniaka.

:

1975

Place_of_issue:

Elbląg

:

broszura

:

image/x.djvu

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej