Object structure

:

Regulamin Pracy Wojewódzkiego Urzędu Telekomunikacji w Elblągu - broszura

:

Elbląg - gospodarka - 20 w. ; organizacja pracy - 20 w. ; zakłady pracy - regulaminy - 20 w. ; Wojewódzki Urząd Telekomunikacji w Elblągu

:

Wojewódzki Urząd Telekomunikacji (WUT) w Elblągu 15.11.1975 r. wprowadził w życie postanowienia nowego Regulaminu Pracy . Do nowego regulaminu dołączono na samym końcu odpowiednie załączniki - Instrukcję o zabezpieczeniu Urzędu, Instrukcję Przeciwpożarową, Wykaz prac wzbronionych młodocianym i kobietom. Ten ostatni z załączników wchodząc w życie w 1975 r. miał dosyć archaiczne podstawy, dla młodocianych podstawą było rozporządzenie Rady Ministrów z 26.09.1958 r. a dla kobiet była to podstawa jeszcze starsza - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.02.1951 r. Wojewódzki Urząd Telekomunikacyjny miał rację bytu w latach istnienia Województwa Elbląskiego od 1.06.1975 r. do 31.12.1998 r. Dokument w formie kserowanego maszynopisu, w twardszej tekturowej okładce. Właściwa treść dokumentu, którą stanowi Regulamin Pracy poprzedzona została krótkim wyjaśnieniem Organizacji WUT-u, jego strukturze, sposobie funkcjonowania, godzinach pracy oraz zastosowanym skrótom komórek organizacyjnych w treści dokumentu właściwego. Ponadto w materiał druku wprowadza nas Skorowidz Regulaminu Pracy podzielony na 9 Działów. Sam Regulamin zawiera Podstawę prawną, Zakres regulaminu, Czas pracy i dyscyplinę pracy. W dziale czwartym opisano Obowiązki zakładu pracy, w piątym Obowiązek i prawa pracownika, a w szóstym Odpowiedzialność służbową i materialną pracownika. Natomiast w dziale siódmym przedstawiono Zakres czynności i postanowienia ogólne. W następnym dziale dołączono Załączniki regulaminu a w ostatnim określono Postanowienia Końcowe. Podstawą prawną właściwego dokumentu było m.in. Zarządzenie nr 13 Ministra łączności z dnia 03.04.1975 r. w sprawie regulaminu pracy w pp. "PPTiT" (Państwowe Przedsiębiorstwo „Polska Poczta, Telegraf i Telefon”), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20.12.1974 r. w sprawie regulaminów pracy, ustawy z dnia 26.06.1974 r. "Kodeks Pracy" czy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27.12.1974 r. w sprawie praw i obowiązków pracowników pp. "PPTiT". Z punktu VIII tego regulaminu p.t. "Załączniki Regulaminu" wynikało, że w treści dokumentu nie znalazły się wszystkie potrzebne załączniki. Zabrakło - Szczegółowego podziału czynności wszystkich stanowisk i miejsc pracy, Spisu pracowników, którzy podpisem i datą stwierdzili zaznajomienie się z regulaminem oraz Wykazu chronologicznego zmian i uzupełnień regulaminu pracy. Z adnotacji ponad podpisem odpowiedzialnego wynikało, że Regulamin powinien zawierać 19 ponumerowanych stron, gdy w rzeczywistości rozpisany był na 22 strony. Dokument z dnia 15.11.1975 r. w Elblągu, powinien zatwierdzić "Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Telekomunikacji mgr inż. Zb. Lange". Poniżej znajduje się bardzo niewyraźny napis o treści - "Dyrekcja Okręgu ...(?) I Telekomunikacji ...(?) Gdańsk" oraz pieczęcie - "Zatwierdzam", "Dyrektor ...(?) inż Z. Główczyk" z odręcznym podpisem. A obok jeszcze jedna pieczątka - "Gdańsk, dn. 10.02.1976 r."

:

1975

Place_of_issue:

Elbląg

:

broszura

:

image/x.djvu

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej