Object structure

:

Regulamin Rady "Społem" Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców w Elblągu - druk

:

Elbląg - gospodarka - 20 w. ; organizacja pracy - 20 w. ; spółdzielnie pracy ; spółdzielczość - 20 w. ; "Społem" Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców w Elblągu

:

Rada Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców w Elblągu wydała 06.04.1978 r. dokument pod nazwą - "Regulamin Rady "Społem" Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców w Elblągu".Regulamin funkcjonował na podstawie ustawy o spółdzielniach i ich związkach, statutu spółdzielni, regulaminu, uchwał Zgromadzenia Przedstawicieli oraz uchwał Rady i Zarządu "Społem" Centralnego Związku Spółdzielni Spożywców (CZSS). Rada była organem kształtującym zasadnicze sprawy Spółdzielni a jej naczelnym zadaniem był nadzór i kontrola działalności Zarządu Spółdzielni oraz czuwanie nad właściwym wykonywaniem przez Spółdzielnię jej zadań statutowych. Rada Spółdzielni była organem wybieralnym co dwa lata i liczyła 24 członków wybieranych przez Zgromadzenie Przedstawicieli. Głosowanie tajne umożliwiało przedstawicielstwo wszystkich Oddziałów w liczbie 3 osób. Dokładny sposób powoływania Rady opisywał punkt II regulaminu. W punkcie III opisano organizację pracy Rady, w IV sposób obradowania Rady a w V współpracę Rady z Zarządem Spółdzielni i innymi organami samorządu. W jednym z paragrafów zaznaczono, iż Rada korzystała z pomieszczeń i materiałów Spółdzielni a Sekretariat Rady prowadzony był przez dział społeczno-samorządowy Spółdzielni. Regulamin ten został zatwierdzony przez zarząd spółdzielni po naniesieniu poprawek Uchwałą Nr 4 Zgromadzenia Przedstawicieli Spółdzielni w dniu 6.04.1978 r.

:

1978

Place_of_issue:

Elbląg

:

druk

:

image/x.djvu

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej