Object structure

:

Statut "Społem" Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców w Elblągu - biuletyn

:

Elbląg - gospodarka - 20 w. ; organizacja pracy - 20 w. ; spółdzielnie pracy - 20 w. ; "Społem" Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców w Elblągu

:

W 1975 r. "Społem" Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców (WSS) w Elblągu wydał dokument o nazwie Statut Spółdzielni. Zawarto w nim podstawy prawne funkcjonowania spółdzielni "Społem" WSS w Elblągu. Wedle statutu spółdzielnia na mocy ustawy z dnia 17.02.1961 r. była członkiem "Społem" Centralnego Związku Spółdzielni Spożywców (CZSS), jej siedzibą był Elbląg a działał na terenie dawnego (od 1975 r.) województwa elbląskiego. Spółdzielnia zrzeszała w swoich szeregach nieograniczoną ilość członków i dysponowała zmiennym funduszem udziałowym. Głównym jej zadaniem było "zaspakajanie potrzeb gospodarczych i społecznych jej członków i konsumentów w celu podnoszenia materialnego i kulturalnego poziomu ich życia". Aby zrealizować zamierzone cele spółdzielnia prowadziła działalność gospodarczą i społeczno-wychowawczą w oparciu o plany opracowane na podstawie wytycznych Związku ("Społem" CZSS), terenowych organów władzy i administracji państwowej, uchwał organów samorządu Spółdzielni i wniosków jej członków. Szczegółowe cele opisuje § 6 statutu. Członkiem spółdzielni mogły zostać osoby fizyczne, które mieszkały lub pracowały na terenie działalności spółdzielni, osoby prawne oraz spółdzielnie uczniowskie. Każdy z tych podmiotów mógł brać udział w zebraniach, zgłaszać wnioski, domagać się informacji i głosować w sprawach spółdzielni. Miał prawo wyboru i bycia wybieranym do organów spółdzielni, mógł uczestniczyć w podziale nadwyżek bilansowych i korzystać z usług i świadczeń spółdzielni z zapewnieniem pierwszeństwa przed niezrzeszonymi. Przy czym członek wpłacał udziały - 300 zł, wnosił wpisowe - 3 zł, nabywał towary w miarę możliwości w spółdzielni, pokrywał jej straty jeśli takie były. Miał też prawo do wypisania się 30 dni przed okresem rozrachunkowym spółdzielni. Organami samorządu spółdzielni były Zgromadzenia Przedstawicieli Spółdzielni w liczbie do 80 wybieranych na dwa lata. Rada Spółdzielni licząca 24 członków też wybieranych na dwa lata. W samorządzie funkcjonował też Zarząd Spółdzielni składający się z prezesa i trzech członków Zarządu wybieranych na czas nieograniczony. Oddziałowe Zgromadzenia Przedstawicieli mogły liczyć do 40 wybieralnych co dwa lata. W skład samorządu wchodziły Rady Oddziałów składających się od 12 do 24 członków wybieranych na dwa lata oraz Zebrania Obwodowe. W sklepach, punktach usługowych, zakładach gastronomicznych funkcjonowały Komitety Członkowskie liczące od 5 do 10 osób. Samorząd był też stanowiony przez inne pomniejsze organa i ogniwa.

:

1975

Place_of_issue:

Elbląg

:

biuletyn

:

image/x.djvu

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej