Object structure

:

Powszechna Akcja Odszczurzania Na Terenie Miasta Elbląga w 1974 r. – afisz

:

afisz ; bezpieczeństwo publiczne ; Elbląg - historia - 20 w. ; akcydens informacyjny ; ochrona zdrowia ; deratyzacja ; szczury - zwalczanie ; Wojewódzka Rada Narodowa w Gdańsku ; Gdański Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji Przedsiębiorstwo Państwowe w Gdańsku ; Prezydent Miasta Elbląga - wydawnictwa ; Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu

:

Prezydent Miasta Elbląga w dniu 19.11.1974 r. wydał zarządzenie nr 56/74 w sprawie "Przeprowadzenia powszechnej akcji odszczurzania na terenie miasta Elbląga". Powołując się na odpowiednie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 1951 r. zarządzono w dniach 02.01 - 31.03.1975 r. akcję odszczurzania obejmującą budynki mieszkalne, zabudowania gospodarcze, sklepy, zakłady przemysłowe, zakłady użyteczności publicznej oraz budynki w których mieszczą się urzędy. Akcję miał dokonać własnymi kolumnami, wyłożenia i zebrania trutki we wszystkich wymienionych obiektach - Gdański Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji Przedsiębiorstwo Państwowe w Gdańsku. Koszty odszczurzania obciążyły właścicieli lokali nieruchomości według zasad ustalonych w ustawie z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Jednocześnie zwrócono się do rodziców i opiekunów dzieci o pouczenie ich o skutkach zatrucia trucizną na szczury oraz o ścisły nadzór nad dziećmi i zwierzętami domowymi. Właścicieli lokali i zarządców nieruchomości zobowiązano do usunięcia śmieci i odpadków przywabiających szczury na własny koszt, zabezpieczenia magazynów żywności przed obecnością gryzoni oraz spalenia i zakopania padłych szczurów i nie zebranych trutek po okresie deratyzacji głęboko w ziemi w odległości co najmniej 20 m od źródeł wody do picia. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia, powierzono Miejskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu a samo zarządzenie weszło do życia po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku. Pod treścią widnieje napis odpowiedzialnego za treść ogłoszenia - Prezydent inż. A. Zienkiewicz. W zbiorach Biblioteki Elbląskiej znajdziemy jeszcze co najmniej dwa afisze o podobnej treści z 1984 r. i 1976 r.

:

1974

Place_of_issue:

Elbląg

:

afisz/plakat

:

image/x.djvu

:

DŻS - X

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej

This publication is protected and available only for logged users.